Arsip | 13.11

Asbabun Nuzul Surah Al-Qur’an

22 Agu

Asbabun Nuzul Surah Al-Qur’an 1 2 3 4 5 6

1. Asbabun Nuzul Surah Al-Fatihah
2. Asbabun Nuzul Surah Al-Baqarah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
3. Asbabun Nuzul Surah Ali ‘Imraan 1 2 3 4 5 6 7 8 9
4. Asbabun Nuzul Surah An-Nisaa’ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
5. Asbabun Nuzul Surah Al-Maa-idah 1 2 3 4 5
6. Asbabun Nuzul Surah Al-An’am 1 2 3 4 5
7. Asbabun Nuzul Surah Al-A’raaf
8. Asbabun Nuzul Surah Al-Anfaal 1 2 3 4 5 6
9. Asbabun Nuzul Surah At-Taubah 1 2 3 4 5 6 7 8
10. Asbabun Nuzul Surah Yunus
11. Asbabun Nuzul Surah Huud
12. Asbabun Nuzul Surah Yusuf
13. Asbabun Nuzul Surah Ar-Ra’d
14. Asbabun Nuzul Surah Ibrahim
15. Asbabun Nuzul Surah Al-Hijr
16. Asbabun Nuzul Surah An-Nahl 1 2 3
17. Asbabun Nuzul Surah Al-Israa’ 1 2 3 4 5
18. Asbabun Nuzul Surah Al-Kahfi 1 2
19. Asbabun Nuzul Surah Maryam
20. Asbabun Nuzul Surah Thaahaa
21. Asbabun Nuzul Surah Al-Anbiyaa’
22. Asbabun Nuzul Surah Al-Hajj1 2 3
23. Asbabun Nuzul Surah Al-Mu’minuun
24. Asbabun Nuzul Surah An-Nuur 1 2 3 4 5 6
25. Asbabun Nuzul Surah Al-Furqaan
26. Asbabun Nuzul Surah Asy-Syu’araa’
27. Asbabun Nuzul Surah An-Naml
28. Asbabun Nuzul Surah Al-Qashash
29. Asbabun Nuzul Surah Al-‘Ankabuut
30. Asbabun Nuzul Surah Ar-Ruum
31. Asbabun Nuzul Surah Luqman
32. Asbabun Nuzul Surah As-Sajdah
33. Asbabun Nuzul Surah Al-Ahzab 1 2 3 4 5 6 7
34. Asbabun Nuzul Surah Saba’
35. Asbabun Nuzul Surah Faathir
36. Asbabun Nuzul Surah Yaasiin
37. Asbabun Nuzul Surah Ash-Shaaffaat
38. Asbabun Nuzul Surah Shaad
39. Asbabun Nuzul Surah Az-Zumar
40. Asbabun Nuzul Surah Al-Mu’min
41. Asbabun Nuzul Surah Fushshilat
42. Asbabun Nuzul Surah Asy-Syuura
43. Asbabun Nuzul Surah Az-Zukhruf
44. Asbabun Nuzul Surah Ad-Dukhan
45. Asbabun Nuzul Surah Al-Jaatsiyah
46. Asbabun Nuzul Surah Al-Ahqaaf
47. Asbabun Nuzul Surah Muhammad
48. Asbabun Nuzul Surah Al-Fath
49. Asbabun Nuzul Surah Al-Hujuraat
50. Asbabun Nuzul Surah Qaaf
51. Asbabun Nuzul Surah Adz-Dzaariyaat
52. Asbabun Nuzul Surah Ath-Thuur
53. Asbabun Nuzul Surah An-Najm
54. Asbabun Nuzul Surah Al-Qamar
55. Asbabun Nuzul Surah Ar-Rahmaan
56. Asbabun Nuzul Surah Al-Waaqi’ah
57. Asbabun Nuzul Surah Al-Hadid
58. Asbabun Nuzul Surah Al-Mujaadilah
59. Asbabun Nuzul Surah Al-Hasyr
60. Asbabun Nuzul Surah Al-Mumtahanah
61. Asbabun Nuzul Surah Ash-Shaff
62. Asbabun Nuzul Surah Al-Jumu’ah
63. Asbabun Nuzul Surah Al-Munaafiquun
64. Asbabun Nuzul Surah At-Taghaabun
65. Asbabun Nuzul Surah Ath-Thaalaq
66. Asbabun Nuzul Surah At-Tahrim
67. Asbabun Nuzul Surah Al-Mulk
68. Asbabun Nuzul Surah Al-Qalam
69. Asbabun Nuzul Surah Al-Haaqqah
70. Asbabun Nuzul Surah Al-Ma’aarij
71. Asbabun Nuzul Surah Nuh
72. Asbabun Nuzul Surah Al-Jin
73. Asbabun Nuzul Surah Al-Muzzammil
74. Asbabun Nuzul Surah Al-Muddatstsir
75. Asbabun Nuzul Surah Al-Qiyaamah
76. Asbabun Nuzul Surah Al-Insaan
77. Asbabun Nuzul Surah Al-Mursalaat
78. Asbabun Nuzul Surah An-Naba’
79. Asbabun Nuzul Surah An-Naazi’aat
80. Asbabun Nuzul Surah ‘Abasa
81. Asbabun Nuzul Surah At-Takwiir
82. Asbabun Nuzul Surah Al-Infithaar
83. Asbabun Nuzul Surah Al-Muthaffifiin
84. Asbabun Nuzul Surah Al-Insyiqaaq
85. Asbabun Nuzul Surah Al-Buruuj
86. Asbabun Nuzul Surah Ath-Thaariq
87. Asbabun Nuzul Surah Al-A’laa
88. Asbabun Nuzul Surah Al-Ghaasyiyah
89. Asbabun Nuzul Surah Surah Al-Fajr
90. Asbabun Nuzul Surah Al-Balad
91. Asbabun Nuzul Surah Asy-Syams
92. Asbabun Nuzul Surah Al-Lail
93. Asbabun Nuzul Surah Adl-Dluhaa
94. Asbabun Nuzul Surah Al-Insyirah
95. Asbabun Nuzul Surah At-Tiin
96. Asbabun Nuzul Surah Al-‘Alaq
97. Asbabun Nuzul Surah Al-Qadr
98. Asbabun Nuzul Surah Al-Bayyinah
99. Asbabun Nuzul Surah Al-Zalzalah
100. Asbabun Nuzul Surah Al’Aadiyaat
101. Asbabun Nuzul Surah Al-Qaari’ah
102. Asbabun Nuzul Surah At-Takaatsur
103. Asbabun Nuzul Surah Al-‘Ashr
104. Asbabun Nuzul Surah Al-Humazah
105. Asbabun Nuzul Surah Al-Fiil
106. Asbabun Nuzul Surah Quraisy
107. Asbabun Nuzul Surah Al-Maa’uun
108. Asbabun Nuzul Surah Al-Kautsar
109. Asbabun Nuzul Surah Al-Kaafiruun
110. Asbabun Nuzul Surah An-Nashr
111. Asbabun Nuzul Surah Al-Lahab
112. Asbabun Nuzul Surah Al-Ikhlash
113. Asbabun Nuzul Surah Al-Falaq
114. Asbabun Nuzul Surah An-Naas

Nadzar

22 Agu

Kajian Fiqih Empat Imam Madzab;
Syekh al-‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi

Nadzar jika berupa ketaatan adalah wajib dilaksanakan. Demikian menurut pendapat para imam madzab. Sedangkan nadzar maksiat tidak boleh dipenuhi.

Para imam madzab berbeda pendapat tentang kafarah nadzar maksiat. Hanafi, Maliki dan Syafi’i: tidak diwajibkan membayar kafarah atas nadzar maksiat dari Hambali diperoleh dua riwayat, salah satunya adalah bahwa nadzar itu sah, tetapi tidak boleh dilaksanakan, hanya wajib membayar kafarah.

Tidak sah bernadzar dengan sesuatu yang diharamkan, seperti nadzar berpuasa pada hari raya, pada waktu datang bulan, dan sebagainya yang diharamkan, meskipun puasanya sah tetapi tetap mengandung keharaman.

Orang yang bernadzar akan menyembelih anaknya tidak wajib dipenuhi dengan sesuatu apapun. Demikian menurut pendapat Syafi’i. Hanafi dan Maliki mengatakan: wajib dipenuhi dengan menyembelih seekor kambing. Dari Hambali diperoleh dua riwayat. Pertama, wajib disembelih seekor kambing. Kedua, harus membayar kafarah sumpah. Demikian juga jika bernadzar akan menyembelih dirinya sendiri.

Jika seseorang bernadzar akan menyembelih budaknya, maka ia tidak dikenai kewajiban apapun. Demikian menurut pendapat tiga imam madzab. Dari Hambali diperoleh dua riwayat. Pertama, harus menyembelih seekor domba, kedua, harus membayar kafarah sumpah.

Orang yang bernadzar mutlak, hukumny sah, dan kewajiban melaksanakannya adalah seperti kewajiban melaksanakan nadzar yang dikaitkan dengan sesuatu. Demikian menurut pendapat Hanafi, Maliki dan Hambali. Dalam hal ini, Syafi’i mempunyai dua pendapat. Pertema, seperti pendapat jamaah. Kedua, nadzar tidak dianggap sah, kecuali jika dipautkan dengan sesuatu syarat atau sesuatu sifat. Inilah pendapat Syafi’i yang paling shahih.

Orang yang bernadzar akan mengerjakan suatu ibadah, tetapi lantaran terdorong oleh kemarahannya, seperti ia berpendapat: “Jika saya berbicara dengan si fulan, maka saya akan berpuasa karena Allah, atau memberi sedekah.” Maka dia boleh memilih antara membayar kafarah sumpah atau memenuhi nadzarnya. Demikian pendapat yang paling kuat dalam madzab Syafi’i. Hanafi berpendapat: wajib dipenuhi apa yang dikatakannya, tidak boleh membayar kafarah. Tetapi pendapatnya yang lain menyatakan: boleh membayar kafarah saja. maliki berpendapat: sah membayar kafarah saja.

Orang yang bernadzar akan mengerjakan ibadah haji wajib dipenuhi, tidak boleh diganti dengan yang lain. Demikian menurut pendapat Hanafi dan Maliki. Syafi’i mempunyai dua pendapat: pertama, wajib dipenuhinya. Inilah pendapat yang paling shahih. Kedua, boleh memilih antara memenuhi nadzarnya atau membayar kafarah sumpah. Dari Hambali diperoleh dua riwayat. Pertama boleh memilih. Kedua, diwajibkan membayar kafarah, tidak boleh yang lain.

Orang yang bernadzar akan menyedekahkan hartanya, wajib memenuhinya dengan menyedekahkan semua hartanya. Demikian menurut pendapat Syafi’i. Para ulama pengikut Hanafi mengatakan: wajib disedekahkan sepertiga dari seluruh hartanya yang telah disebutkan. Ada pula di antara para ulama pengikut Hanafi yang mengatakan: wajib disedekahkan seluruh harta yang dimilikinya. Maliki berpendapat:wajib disedekahkan sepertiga hartanya. Dari Hambali diperoleh dua riwayat. Pertama, disedekahkan sepertiga hartanya, kedua, hal itu dikembalikan kepada apa yang dipandang dari harta yang bukan harta.

Apabila seseorang bernadzar akan shalat di Masjid al-Haram Makkah, maka ia wajib menunaikannya. Demikian juga jika ia bernadzar akan shalat di Masjid al Nabawi Madinah dan Masjid al-Aqsha Palestina. Demikian menurut pendapat yang paling shahih dari Syafi’i. Hanafi berpendapat: tidak harus ia menunaikan shalat nadzar di masjid tersebut.

Apabila seseorang bernadzar akan puasa pada suatu hari yang ditentukan, lalu ia berbuka karena suatu udzur, maka ia wajib mengqadlanya. Demikian menurut pendapat tiga imam madzab. Maliki berpendapat: jika ia berbuka karena sakit, maka ia tidak wajib mengqadlanya.

Para imam madzab sepakat, apabila seseorang bernadzar akan puasa sepuluh hari, maka ia boleh menunaikannya secara terus menerus maupun tidak. Dawud berpendapat: wajib terus-menerus dalam melaksanakannya.

Apabila seseorang bernadzar hendak pergi ke Baitullah al-Haram Makkah, bukan niat berhaji dan bukan pula niat berumrah, maka ia wajib kesana dengan niat berhaji atau berumrah, dan ia pula wajib berangkat dari tengah-tengah keluarganya. Demikian menurut pendapat yang masyhur dari Maliki dan Hambali. Hanafi berpendapat: ia tidak wajib melakukan apa-apa kecuali jika ia bernadzar berjalan ke Baitullah. Sedangkan jika ia bernadzar akan pergi kesana, maka tidak wajib dipenuhi.

Apabila seseorang bernadzar akan berjalan ke masjid an-Nabawi Madinah atau masji al-Aqsha Palestina, maka tidak sah nadzarnya. Demikian salah satu pendapat Syafi’i yang tercantum dalam kitab al-Umm. Ini juga pendapat Hanafi. Pendapat kedua dari Syafi’i dan yang paling kuat adalah bahwa nadzarnya sah dan wajib dilaksanakan. Ini juga pendpat Maliki dan Hambali.

Apabila seseorang mengerjakan sesuatu pekerjaan yang mubah dalam Islam, seperti berpendapat: “Untuk Allah aku berjalan kaki menuju rumah-Nya atau berkendaraan kuda atau memakai pakaian.” Maka ia tidak dikenai kewajiban apapun. Demikian menurut pendapat Hanafi dan Maliki. Syafi’i berpendapat: jika disertai dengan sumpah, maka ia wajib membayar kafarah sumpahnya, meskipun ia tidak diwajibkan melaksanakan nadzarnya. Dari Hambali diperoleh dua riwayat, bahwa nadzarnya adalah sah, dan ia boleh memilih antara membayar kafarah atau memenuhi nadzarnya.

Sekian.