Al-Baqarah


Tafsir Ibnu Katsir Surat Al-Baqarah
Surat Madaniyyah; Surat Ke-2 : 286 ayat

Keutamaan surat al-Baqarah
Keutamaan surat al-Baqarah bersama Ali-‘Imran
Keutamaan tujuh surat yang panjang (al-Baqarah, Ali `Imran, an-Nisaa’, al-Maa-idah, al-An’aam, al-A’raaf dan at-Taubah)
Tentang surat al-Baqarah
Al-Baqarah, ayat 1
– Pembukaan surat dalam al-Qur’an dan yang lainnya
Al-Baqarah, ayat 2
– Al-Qur’an petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa
Sifat orang-orang mukmin yang bertakwa
Al-Baqarah, ayat 3
Al-Baqarah, ayat 4
Al-Baqarah, ayat 5
Sifat orang-orang kafir
Al-Baqarah, ayat 6
Al-Baqarah, ayat 7
Sifat orang-orang munafik
Al-Baqarah, ayat 8-9
Al-Baqarah, ayat 10
Al-Baqarah, ayat 11-12
Al-Baqarah, ayat 13
Al-Baqarah, ayat 14-15
Al-Baqarah, ayat 16
Al-Baqarah, ayat 17-18
Al-Baqarah, ay at 19-20
Al-Baqarah, ayat 21-22
– Perintah untuk beribadah kepada Allah dan peringatan terhadap nikmat- nikmat-Nya …
Al-Baqarah, ayat 23-24
– Tantangan kepada kaum musyrikin mengenai al-Qur’an
Al-Baqarah, ayat 25
– Balasan terhadap orang-orang yang beriman
Al-Baqarah, ayat 26-27
– Perumpamaan-perumpamaan dalam al-Qur’an
Al-Baqarah, ayat 28
– Bukti-bukti kekuasaan Allah swt.
Al-Baqarah, ayat 29
– Penciptaan langit dan bumi
Al-Baqarah, ayat 30
– Firman Allah , kepada para Malaikat-Nya
❑ Beberapa pendapat para Mufassirin
❑ Apakah harus ada saksi atas terbentukmya imamah?
❑ Jika seorang imam berbuat kefasikan, apakah ia harus dicopot atau tidak?
❑ Apakah ia berhak mengundurkan diri?
Al-Baqarah, ayat 31-33
– Pengajaran Allah terhadap Nabi Adam as. mengenai nama segala sesuatu
Al-Baqarah, ayat 34
– Sujudnya para Malaikat terhadap Nabi Adam
Al-Baqarah, ayat 35-36
– Adam serta Isterinya bertempat tinggal di surga
Al-Baqarah, ayat 37
– Pengampunan Allah terhadap dosa Nabi Adam
Al-Baqarah, ayat 38-39
– Diturunkannya Adam, isterinya juga iblis dari surga dan hikmah dari penurunan mereka tersebut
Al-Baqarah, ayat 40-41
– Beberapa perintah dan larangan Allah terhadap Bani Israil
Al-Baqarah, ayat 42-43
– Larangan mencampuradukkan yang hak dan yang bathil
– Perintah mendirikan shalat dan menunaikan zakat
Al-Baqarah, ayat 44
– Merupakan cela, apabila memerintahkan kebaikan, sedangkan is sendiri melalaikannya
Al-Baqarah, ayat 45-46
– Memohonlah pertolongan (kepada Allah ) dengan sabar dan shalat
Al-Baqarah, ayat 47
– Peringatan terhadap Bani Israil mengenai berbagai nikmat Allah terhadap mereka
Al-Baqarah, ayat 48
– Peringatan terhadap keadaan di hari kiamat
Al-Baqarah, ayat 49-50
– Bani Israil diselamatkan dari kezhaliman Fir’aun
Al-Baqarah, ayat 51-53
– Penyembahan anak sapi oleh Bani Israil
Al-Baqarah, ayat 54
– Taubat mereka dari penyembahan anak sapi
Al-Baqarah, ayat 55-56
– Permintaan Bani Israil untuk dapat melihat Allah swt. dengan jelas
Al-Baqarah, ayat 57
– Pemberian nikmat Allah i kepada Bani Israil tidak menjadikan mereka tunduk dan patuh kepada Allah swt
Al-Baqarah, ayat 58-59
– Pembangkangan dan pengejekan Bani Israil terhadap perintah Allah
Al-Baqarah, ayat 60
– Permintaan hujan oleh Nabi Musa as. bagi Bani Israil
Al-Baqarah, ayat 61
– Sikap menyusahkan Bani Israil kepada Nabi Musa as. dan penimpaan kenistaan terhadap mereka
Al-Baqarah, ayat 62
– Pahala orang yang beriman
– Penjelasan mengenai Yahudi, Nasrani Shabi-in
Al-Baqarah, ayat 63-64
– Pengangkatan bukit Thur di atas mereka
Al-Baqarah, ayat 65-66
– Pelanggaran yang dilakukan oleh orang- orang terhadap hari Sabtu
Al-Baqarah, ayat 67
– Penyembelihan sapi betina oleh Bani Israil
Al-Baqarah, ayat 68-71
– Pemaparan kisah penyembelihan sapi betina
Al-Baqarah, ayat 72-73
– Pembunuhan yang terjadi di kalangan mereka dan bukti kekuasaan Allah terhadap mereka
Al-Baqarah, ayat 74
– Kerasnya hati mereka setelah jelasnya bukti-bukti (mukjizat)
Al-Baqarah, ayat 75-77
– Keimanan orang-orang Yahudi sukar diharapkan
Al-Baqarah, ayat 78-79
– Di antara kejahatan Yahudi; membuat al-Kitab dengan tangan-tangan mereka sendiri
Al-Baqarah, ayat 80
– Kedustaan orang Yahudi yang mengatakan bahwa mereka tidak akan disentuh api neraka kecuali hanya beberapa hari saja
Al-Baqarah, ayat 81-82
– Balasan amal perbuatan adalah sesuai dengan amal perbuatannya
Al-Baqarah, ayat 83
– Pengambilan janji oleh Allah dari Bani Israil dan berpalingnya mereka dare janji itu
Al-Baqarah, ayat 84-86
– Pemilah-milahan Yahudi dalam keimanan mereka terhadap Taurat
Al-Baqarah, ayat 87
– Sikap sombong orang Yahudi dan pembunuhan mereka terhadap para Nabi
Al-Baqarah, ayat 88
– Di antara kutukan Allah i terhadap mereka; ditutupnya Kati mereka dari setiap kebaikan
Al-Baqarah, ayat 89
– Keingkaran mereka terhadap Nabi Muhammad ft, setelah diutusnya beliau
Al-Baqarah, ayat 90
– Kedengkian mereka terhadap kenabian dan kerasulan yang ada pada Muhammad saw.
Al-Baqarah, ayat 91-92
– Alasan atas keengganan mereka mengimani Rasulullah
Al-Baqarah, ayat 93
– Pembangkangan dan pengingkaran janji orang-orang Yahudi terhadap perintah Allah
Al-Baqarah, ayat 94-96
– Orang-orang Yahudi paling rakus terhadap dunia melebihi orang-orang musyrik
Al-Baqarah, ayat 97-98
– Permusuhan Yahudi terhadap Malaikat Jibril
Al-Baqarah, ayat 99-103
– Kisah Harut dan Marut
❑ Penjelasan
Al-Baqarah, ayat 104-105
– Larangan bertasyabbuh dengan orang- orang kafir
Al-Baqarah, ayat 106-107
– Menasakh suatu ayat adalah urusan Allah
Al-Baqarah, ayat 108
– Larangan banyak bertanya tentang peristiwa yang belum terjadi
Al-Baqarah, ayat 109-110
– Peringatan Allah kepada orang-orang beriman atas permusuhan orang-orang kafir, khususnya dari Ahli Kitab
Al-Baqarah, ayat 111-113
– Pengakuan bathil Yahudi dan Nasrani bahwa hanya merekalah yang masuk surga
– Perselisihan serta permusuhan yang ada di antara sesama mereka
Al-Baqarah, ayat 114
– Di antara tindakan zhalim; menghalangi manusia beribadah di masjid-masjid Allah
Al-Baqarah, ayat 115
– Kepunyaan Allah-fah timur dan barat
Al-Baqarah, ayat 116-117
– Bantahan dari Allah swt. terhadap orang- orang kafir yang mengatakan bahwa bahwa Allah mempunyai anak (Mahasuci Allah dari apa yang mereka sifatkan)
Al-Bagarah, ayat 118
– Permintaan orang-orang musyrik agar Allah berbicara dengan mereka
Al-Baqarah, ayat 119
– Rasulullah diutus sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan
Al-Baqarah, ayat 120-121
– Permusuhan orang Yahudi dan Nasrani serta larangan mengikuti mereka
Al-Baqarah, ayat 122-123
– Peringatan Allah ‘ atas berbagai nikmat- Nya kepada Bani Israil dan ancaman kesempitan di hari kiamat
Al-Baqarah, ayat 124
– Kemuliaan Nabi Ibrahim as.
Al-Baqarah, ayat 125-128
– Allah menjadikan Baitullah sebagai tempat berkumpulnya manusia dan tempat yang aman.
– Pembangunan Ka’bah oleh Nabi Ibrahim dan Ismail
❑ Kisah orang-orang Quraisy membangun Ka’bah beberapa lama setelah meninggalnya Ibrahim dan lima tahun sebelum diutusnya Rasulullah
Al-Baqarah, ayat 129
– Do’a Nabi Ibrahim l bagi penduduk Tanah Haram (Makkah)
Al-Baqarah, ayat 130-132
– Wasiat Nabi Ibrahim ,,01 kepada anak- anaknya
Al-Baqarah, ayat 133-134
– Wasiat Nabi Ya’qub kepada anak- anaknya
Al-Baqarah, ayat 135
– Bantahan terhadap pengakuan Yahudi dan Nasrani bahwa mereka berada di jalan petunjuk
Al-Baqarah, ayat 136
– Bimbingan dari Allah agar beriman secara sempurna kepada seluruh kitab, seluruh Nabi dan seluruh Rasul yang Allah utus
Al-Baqarah, ayat 137-138
– Keharusan beriman.bagi orang-orang kafir sebagaimana berimannya orang-orang mukmin
Al-Baqarah, ayat 139-141
– Jawaban terhadap debatan orang-orang musyrik mengenai permasalahan mentauhidkan Allah dalam ibadah
Al-Baqarah, ayat 142-143
– Pemindahan arah kiblat
Al-Baqarah, ayat 144
– Penasakhan arah kiblat ke Baitul Maqdis dan penetapannya ke Baitul Haram (Ka’bah)
Al-Baqarah, ayat 145
– Penentangan Yahudi terhadap Rasulullah
Al-Baqarah, ayat 146-147
– Para ulama Ahlul Kitab mengetahui benarnya kerasulan Muhammad
Al-Baqarah, ayat 148
– Penetapan kiblat untuk umat ini
Al-Baqarah, ayat 149-150
– Pengulangan yang ketiga kalinya tentang penetapan kiblat
Al-Baqarah, ayat 151-152
– Di antara kenikmatan yang harus disyukuri; diutusnya Rasul kepada umat ini
Al-Baqarah, ayat 153-154
– Perintah untuk meminta pertolongan kepada Allah i dengan sabar dan shalat.
– Mengenai kehidupan syuhada
Al-Baqarah, ayat 155-157
– Di antara bentuk ujian Allah bagi hamba-hamba-Nya dan keutamaan orang yang sabar dalam menghadapinya
Al-Baqarah, ayat 158
– Shafa dan Marwah adalah salah satu bagian dari syi’ar-syi’ar Allah, juga tempat melaksanakan sa’i
Al-Baqarah, ayat 159-162
– Ancaman bagi orang yang menyembunyikan ilmu
Al-Baqarah, ayat 163
– Keesaan Allah dalam Uluhiyyah-Nya
Al-Baqarah, ayat 164
– Tanda-tanda (bukti) keesaan dan kebesaran Allah
Al-Baqarah, ayat 165-167
– Akibat dari kesyirikan orang-orang musyrik pada hari kiamat
Al-Baqarah, ayat 168-169
– Perintah untuk makan dari yang halal
Al-Baqarah, ayat 170-171
– Penolakan orang musyrik untuk mengikuti Rasulullah
Al-Baqarah, ayat 172-173
– Perintah untuk makan makanan yang baik dan agar bersyukur kepada. Allah
– Pengharaman beberapa makanan
Al-Baqarah, ayat 174-176
– Ancaman Allah terhadap Yahudi dalam penyembunyian sifat (ciri-ciri) dan bukti kerasulan Muhammad dalam kitab mereka
Al-Baqarah, ayat 177
– Sifat orang mukmin yang berbuat kebajikan dan bertakwa
Al-Baqarah, ayat 178-179
– Perintah untuk melaksanakan hokum qishash
Al-Baqarah, ayat 180-182
– Perintah untuk berwasiat
Al-Baqarah, ayat 183-184
– Kewajiban puasa
Al-Baqarah, ayat 185
– Keutamaan bulan Ramadhan dan hukum- hukum puasa
Al-Baqarah, ayat 186
– Janji Allah untuk mengabulkan do’a hamba-Nya
Al-Baqarah, ayat 187
– Perincian hukum-hukum puasa
Al-Baqarah, ayat 188
– Haramnya memakan harta orang lain dengan cara yang bathil
Al-Baqarah, ayat 189
– Pembahasan mengenai ahillah
Al-Baqarah, ayat 190-193
– Perintah untuk berjihad di jalan Allah
Al-Baqarah, ayat 194
– Rukhshah untuk berperang di bulan haram dengan syarat apabila diserang
Al-Baqarah, ayat 195
– Perintah untuk berinfak di jalan Allah
Al-Baqarah, ayat 196
Perintah untuk haji dan umrah
Al-Baqarah, ayat 197
– Bulan-bulan haji dan beberapa larangan dalam haji
Al-Baqarah, ayat 198
– Kebolehan untuk berniaga pada musim haii
Al-Baqarah, ayat 199
– Perintah untuk bertolak dari Muzdalifah menuju Mina
Al-Baqarah, ayat 200-202
– Perintah untuk memperbanyak dzikir setelah menyelesaikan ibadah haji
Al-Baqarah, ayat 203
– Perintah untuk berdzikir pada hari-hari yang terbilang dan pada hari hari yang dimaklumi
Al-Baqarah, ayat 204-207
– Perbuatan merusak dan menentang dari orang-orang munafik Berta pujian Allah bagi orang-orang yang mengorbankan dirinya mencari ridha-Nya
Al-Baqarah, ayat 208-209
– Perintah untuk berpegang dan melaksanakan syari’at Islam secara keseluruhan
Al-Baqarah, ayat 210
– Ancaman Allah swt. bagi orang-orang kafir
Al-Baqarah, ayat 211-212
– Berbagai nikmat Allah swt. kepada Bani Israil mereka balas dengan kekufuran.
– Dihiasinya kehidupan orang-orang kafir di dunia ini
Al-Baqarah, ayat 213
– Manusia dahulunya adalah umat yang satu dalam syari’at Islam
Al-Baqarah, ayat 214
– Dorongan untuk sabar dalam menghadapi ujian
Al-Baqarah, ayat 215
– Diutamakannya berinfak kepada kedua orang tua dan kaum kerabat
Al-Baqarah, ayat 216
– Perintah untuk berperang dengan orang- orang kafir
Al-Baqarah, ayat 217-218
– Pengharaman berperang di bulan-bulan haram
Al-Baqarah, ayat 219-220
– Akibat buruk dari khamr dan judi
– Perintah untuk memperbaiki/mengurus urusan anak yatim dengan baik
Al-Baqarah, ayat 221
– Haramnya menikahi perempuan musyrik dan menikahkan laki-laki musyrik
Al-Baqarah, ayat 222-223
– Perintah untuk menjauhkan diri dari wanita pada masa haidh
– Petunjuk dalam bercampur
Al-Baqarah, ayat 224-225
– Larangan banyak bersumpah dengan nama Allah
Al-Baqarah, ayat 226-227
– Beberapa hukum berkenaan dengan ilaa
Al-Baqarah, ayat 228
– Masa `iddah bagi wanita yang ditalak
Al-Baqarah, ayat 229-230
– Talak secara syar’i
❑ Beberapa hadits yang berkenaan dengan muhallil dan muhallal lahu
Al-Baqarah, ayat 231
– Perintah untuk berbuat baik dalam rujuk ataupun dalam menceraikan isterinya
Al-Baqarah, ayat 232
– Larangan bagi para wali untuk menghalangi rujuknya kedua suami isteri
Al-Baqarah, ayat 233
– Masa menyusui
Al-Baqarah, ayat 234
– Masa `iddah bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya
Al-Baqarah, ayat 235
– Petunjuk dalam melamar wanita yang ditinggal mati suaminya dan sedang menjalani masa `iddah
Al-Baqarah, ayat 236
– Pembolehan untuk mencerai wanita setelah terlaksananya akad dan sebelum dicampuri
– Perintah untuk memberikan sesuatu yang patut, sesuai kesanggupan
Al-Baqarah, ayat 237
– Perintah untuk memberikan setengah dari mahar apabila jumlahnya telah ditentukan, jika suami menceraikan sebelum mencampuri
Al-Baqarah, ayat 238-239
– Perintah untuk menjaga waktu, hokum dan kekhusyuan shalat
Al-Baqarah, ayat 240-242
– Wasiat untuk isteri yang ditinggal mati suaminya
– Pemberian sesuatu yang ma’ruf bagi wanita yang ditalak
Al-Baqarah, ayat 243-245
– Menghindarkan diri dari takdir sama sekali tidak bermanfaat, demikian pula menghindarkan diri dari jihad, tidak mendekatkan atau menjauhkan ajal
Al-Baqarah, ayat 246-247
– Kisah pengangkatan Thalut sebagai raja Bani Israil untuk mempmpin perang
Al-Baqarah, ayat 248
– Bukti keberkahan kerajaan Thalut bagi Bani Israil
Al-Baqarah, ayat 249
– Ujian bagi pasukan Thalut
Al-Baqarah, ayat 250-252
– Peperangan antara pasukan Thalut dan Jalut
Kemenangan orang-orang mukmin walaupun mereka lebih sedikit
Al-Baqarah, ayat 253
– Allah melebihkan sebagian Rasul atas sebagian lainnya
Al-Baqarah, ayat 254
– Dorongan untuk berinfak
Al-Baqarah, ayat 255
– Ayat Kursi
Al-Baqarah, ayat 256
– Tidak ada paksaan untuk masuk Islam
Al-Baqarah, ayat 257
– Allah adalah wali orang-orang beriman, sedangkan syaitan adalah wall orang- orang kafir
Al-Baqarah, ayat 258
– Kisah Nabi Ibrahim dan Raja Namrudz
Al-Baqarah, ayat 259
– Kisah `Uzair
Al-Baqarah, ayat 260
– Bukti kekuasaan Allah bagi Ibrahim as
Al-Baqarah, ayat 261
– Perumpamaan dilipatgandakannya pahala infak
Al-Baqarah, ayat 262-264
– Larangan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan si penerima infak
Al-Baqarah, ayat 265
– Perumpamaan orang mukmin yang berinfak dengan ikhlas
Al-Baqarah, ayat 266
– Perumpamaan orang yang mengganti amal ketaatan dengan kemaksiatan
Al-Baqarah, ayat 267-269
– Dorongan untuk berifak dengan harta yang baik
– Penjelasan mengenai hikmah
Al-Baqarah, ayat 270-271
– Allah Mahamengetahui dan akan membalas amal hamba-Nya
– Asal dari infak adalah lebih baik dilakukan secara sembunyi-sembunyi, namun boleh terang-terangan jika ada kemaslahatan lain
Al-Baqarah, ayat 272-274
– Bimbingan Allah dalam berinfak
Al-Baqarah, ayat 275
– Larangan memakan riba
Al-Baqarah, ayat 276-277
– Dihapusnya manfaat dan keberkahan riba
Al-Baqarah, ayat 278-281
– Perintah meninggalkan riba
AI-Baqarah, ayat 282
– Perintah mencatat utang-piutang
AI-Baqarah, ayat 283
– Barang jaminan dalam utang-piutang
– Perintah menunaikan amanat (utang)
– Larangan menyembunyikan persaksian
Al-Baqarah, ayat 284
– Ilmu Allah meliputi segala sesuatu.
– Allah akan menghisab amal hamba-Nya
Al-Baqarah, ayat 285-286
– Pujian Allah terhadap imannya orang- orang mukmin dan do’a mereka
❑ Beberapa hadits tentang keutamaan kedua ayat di atas, semoga Allah memberikan manfaat dari keduanya

&

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: