‘Ulumul Qur’an


Ilmu Al-Qur’an (‘Ulumul Qur’an)
Studi Ilmu-ilmu Al-qur’an; Mannaa’ Khaliil al-Qattaan

ulumul qur'an mana'

1. ILMU-ILMU AL-QUR’AN
Pengertian, Pertumbuhan dan Perkembangannya 1 2 3

2. AL-QUR’AN
Definisi al-Qur’an
Nama dan sifatnya
Hadits Nabawi
Hadits Qudsi
Perbedaan al-Qur’an dengan Hadits Qudsi
Perbedaan Hadits Qudsi dengan hadits Nabawi

3. WAHYU
Kemungkinan terjadinya wahyu
Arti wahyu
Cara wahyu Allah turun kepada para malaikat
Cara wahyu Allah turun kepada Para Rasul
Cara penyampaian wahyu oleh malaikat kepada Rasul
Keraguan orang-orang yang ingkar terhadap wahyu 2 3 4
Kesesatan ahli Ilmu Kalam

4. MAKKI DAN MADANI
Perhatian para ulama terhadap surah makki dan madani, contoh dan faedahnya
Faedah mengetahui makki dan madani
Pengetahuan tentang makki dan madani serta berbedaannya
Perbedaan makki dan madani
Ciri-ciri khas makki dan madani
Ketentuan makki dan ciri khas temanya
Ketentuan madani dan ciri khas temanya

5. PENGETAHUAN MENGENAI YANG TURUN PERTAMA DAN TERAKHIR
Yang turun pertama kali  2
Yang terakhir kali turun
Yang mula-mula diturunkan menurut persoalannya
Faedah pembahasan ini

6. ASBABUN NUZUL
Perhatian para ulama terhadap asbabun nuzul
Pedoman mengetahui asbabun nuzul
Definisi asbabun nuzul
Perlunya mengetahui asbabun nuzul
Yang menjadi pegangan adalah lafal umum, bukan sebab khusus
Redaksi sebab nuzul
Beberapa riwayat mengenai sebab nuzul 1 2
Banyaknya nuzul dengan satu sebab
Penurunan ayat lebih dahulu daripada hukumnya
Beberapa ayat turun mengenai satu orang
Faedah mengetahui asbabun nuzul dalam lapangan pendidikan dan pengajaran
Korelasi antara ayat dengan ayat dan surah dengan surah

7. TURUNNYA AL-QUR’AN
Turunnya al-Qur’an sekaligus
Turunnya al-Qur’an secara bertahab
Hikmah turunnya al-Qur’an secara bertahab
Faedah turunnya al-Qur’an secara berangsur-angsur dalam pendidikan dan pengajaran

8. PENGUMPULAN DAN PENERTIBAN AL-QUR’AN
Pengumpulan al-Qur’an dalam arti menghafalnya pada masa nabi
Pengumpulan al-Qur’an dalam arti penulisannya pada masa nabi
Pengumpulan al-Qur’an pada masa Abu Bakar
Pengumpulan al-Qur’an pada masa Utsman
Perbedaan antara pengumpulan Abu Bakar dan Utsman
Keraguan yang harus ditolak
Tertib ayat
Tertib surah
Surah-surah dan ayat-ayat al-Qur’an
Ar-Rasmul Utsmani
Perbaikan Rasam Utsmani
Fasilah dan Ra’sul ayat

9. TURUNNYA AL-QUR’AN DENGAN TUJUH HURUF
Perbedaan pendapat tentang pengertian tujuh huruf
Tarjih dan analisis
Hikmah dan turunnya al-Qur’an dengan tujuh huruf

10. QIRAAT AL-QUR’AN DAN PARA AHLINYA
Popularitas tujuh imam qiraat
Macam-macam qiraat, hukum dan kaidahnya
Faedah beraneka ragamnya qiraat yang shahih
Al-waqfu dan al-ibtida’
Macam-macam waqaf
Tajwid dan adab tilawah
Adab membaca al-qur’an
Mengajarkan al-qur’an dan menerima upaha [bayaran] atasnya

11. KAIDAH-KAIDAH YANG DIPERLUKAN PARA MUFASIR
Dlamir (kata ganti)
Ta’rif dan Tankir (isim ma’rifat dan Nakirah)
Pengulangan kata benda (isim)
Mufrad dan Jamak
Mengimbangi jamak dengan jamak atau dengan mufrad
Kata-kata yang dikira mutaradif (sinonim), tetapi bukan
Pertanyaan dan jawaban
Jumlah isim dan jumlah fi’liyah
‘Ataf
Perbedaan antara al-iitaa dengan al i’taa’
Lafaz fa’ala dalam al-Qur’an
Lafaz kaana
Lafaz kaada
Lafaz ja’ala
Lafaz la’alla dan ‘asaa

12. PERBEDAAN MUHKAM DENGAN MUTASYABIH
Muhkam dan mutasyabih dalam arti umum
Muhkam dan mutasyabih dalam arti khusus
Perbedaan pendapat tentang kemungkinan mengetahui mutasyabih
Kompromi antara dua pendapat dengan memahami makna takwil
Takwil yang tercela

13. ‘AMM DAN KHAASS
Pengertian ‘amm dan sighat umum
Macam-macam ‘amm
Perbedaan antara al ‘amm al muraad biHil khushus dengan al ‘amm al makhsuus
Pengertian khaass dan mukhassis
Takhsis sunah dengan al-Qur’an
Sah berhujjah dengan ‘amm sesudah ditakhlis terhadap sisanya
Cakupan khitab

14. NASIKH DAN MANSUKH
Pengetian naskh dan syarat-syaratnya
Ruang lingkup naskh
Pedoman mengetahui naskh dan manfaatnya
Pendapat tentang naskh dan dalil ketetapannya
Pembagian naskh
Macam-macam naskh dalam al-Qur’an
Hikmah naskh
Naskh berpengganti dan tidak berpengganti
Kekaburan naskh
Contoh-contoh naskh

15. MUTLAQ DAN MUQAYYAD
Definisi mutlaq dan muqayyad
Macam-macam mutlaq dan muqayyad dan status hukum masing-masing

16. MANTUQ DAN MAHFUM
Definisi mantuq dan macam-macamnya
Dalaalah iqtidaa’ dan dalaalah isyaarah
Definisi mafhum dan macam-macamnya
Berhujjah dengan mafhum

17. KEMUKJIZATAN AL-QUR’AN
Pendahuluan
Definisi kemukjizatan dan ketetapannya
Aspek-aspek kemukjizatan al-Qur’an
Kadar kemukjizatan al-Qur’an
Kemukjizatan bahasa al-Qur’an
Kemukjizatan ilmiah
Kemukjizatan tasyri’

18. AMSTAALUL QUR’AN
Pendahuluan
Definisi amtsaal
Macam-macam amtsaal dalam al-Qur’an
Faedah-faedah amtsaal
Membuat matsal dengan al-Qur’an

19. QASAM-QASAM AL-Qur’an
Definisi dan sighat qasam
Faedah qasam dalam al-Qur’an
Muqsam bih dalam al-qur’an
Macam-macam qasam
Hal ihwal muqsam ‘alaiHi
Qasam dan syaratnya
Beberapa fi’il yang berfungsi sebagai qasam

20. JADAL (DEBAT) DALAM AL-QUR’AN
Definisi jadal
Metode berdebat yang ditempuh al-Qur’an
Macam-macam perdebatan dalam al-Qur’an dan dalilnya

21. KISAH-KISAH AL-QUR’AN
Pengertian kisah
Macam-macam kisah dalam al-Qur’an
Faedah kisah-kisah al-Qur’an
Pengulangan kisah dan hikmahnya
Kisah-kisah dalam al-Qur’an adalah kenyataan, bukan khayalan
Pengaruh kisah-kisah al-Qur’an dalam pendidikan dan pengajaran

22. TERJEMAH AL-QUR’AN
Pengertian terjemah
Hukum terjemah harfiyah
Terjemah maknawiyah
Hukum terjemah maknawiyah
Terjemah tafsiriyah
Membaca al-Qur’an dalam shalat dengan selain bahasa Arab
Urgensi kekuatan umat Islam dalam menegakkan Islam dan bahasa al-Qur’an

23. TAFSIR DAN TA’WIL
Definisi tafsir
Definisi Ta’wil
Perbedaan antara tafsir dengan ta’wil
Keutamaan tafsir

24. SYARAT-SYARAT DAN ADAB BAGI MUSAFIR
Syarat-syarat bagi musafir
Adab mufasir

25. PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN TAFSIR
Tafsir pada masa Nabi dan shahabat
Tafsir pada masa tabi’in
Tafsir pada masa pembukuan
Tafsir tematik (mauduu’i)
Tabaqat (kelompok) Mufasir
Tafsir bil ma’tsur dan tafsir bir-ra’yi:
a. Tafsir bil ma’tsur
b. Silang pendapat sekitar tafsir bil ma’tsur
c. Menghindari cerita-cerita isra’iliyat
d. Status tafsir bil ma’tsur
e. Tafsir bir ra’yi
f. Status tafsir bir ra’yi
Isra’iliyat
Tafsir sufi
Tafsir Isyari
Gharaa-ibut tafsiir (tafsir yang janggal)

26. KITAB-KITAB TAFSIR TERKENAL
Kitab-kitab tafsir bil Ma’tsur yang terkenal
a. Tafsir Ibn ‘Abbas
b. Jaami’ul Bayaan fii Tafsiiril Qur-aan, oleh at-Thabari
c. Al-Muharrarul Wajiz fii Tafsiiril Kitaabil ‘Aziiz, oleh Ibnu ‘Athiyah
d. Tafsiirul Qur-aanil ‘Adhiim, oleh Ibnu Katsir
Kitab-kitab Tafsir bir Rayi’ yang terkenal:
a. Mafaatihul Ghaib, oleh ar-Razi.
b. Al-Bahrul Muhiit, oleh Ibn Hayyan
c. Al-Kasysyaaf ‘an haqaa’iqit Tanzil wa ‘Uyunil Aqaawil fii Wujuuhit Ta’wil, oleh az-Zamakhsyari
Kitab-kitab tafsir terkenal di abad modern
a. Al-Jawaahir fii Tafsiiril Qur-aan, oleh Syaikh Tantawi Jauhari
b. Tafsir al Manaar, oleh Sayid Muhammad Rasyid Rida
c. Fii Zilaalil Qur-aan, oleh Sayid Qutub
d. At-Tafsir al-Bayani lil Qur-aanil Kariim, oleh A’isyah Abdurrahman binti asy-Syati’
Tafsir Fuqaha
a. Ahkaamul Qur-aan, oleh al-Jassas
b. Ahkaamul Qur-aan, oleh Ibn ‘Arabi
c. Al-Jaami’ lil Ahkaamil Qur-aan, oleh Abu Abdullah al-Qurtubi

27. RIWAYAT HIDUP BEBERAPA MUSAFIR
a. Ibnu ‘Abbas
Riwayat Ibnu ‘Abbas
Kedudukan dan ilmunya
Tafsirnya
b. Mujahid bin Jabr
Riwayat Mujahid bin Jabr
Kedudukannya
c. At-Thabari
Riwayat at-Thabari
Karya tulisnya
Tafsirnya
d. Ibnu Katsir
Riwayat Ibnu Katsir
Karya tulisnya
Tafsirnya
e. Fakhruddin ar-Razi
Riwayat hidup Fakhruddin ar-Razi
Keilmuan dan karyanya
Madzhab Fiqh dan akidahnya
Tafsirnya
f. Asy-Syaukani
Riwayat hidup asy-Syaukani
Madzhab dan aqidahnya
Karangannya
Tafsirnya

&

10 Tanggapan ke “‘Ulumul Qur’an”

 1. ikbal burhanudin 25 Januari 2014 pada 19.00 #

  aku pengen syarat syarat menjadi mufasir dan adab menjadi mufasir…… kapan nya terbitnya ………..

  • untungsugiyarto 27 Januari 2014 pada 06.17 #

   Insya Allah tidak lama lagi, insya Allah….. Terima kasih atas apresiasinya.

 2. Mohd Idham 2 November 2015 pada 23.16 #

  bila pula…untuk penjagaan ulama tentang makki wal madani?

  • untungsugiyarto 3 November 2015 pada 00.40 #

   Mohon Tuan doakan agar secepatnya boleh dipamerkan….

 3. suyono hari 4 Maret 2016 pada 11.09 #

  ko banyak yang gak bs di buka knapa yaa akhi..

  • untungsugiyarto 4 Maret 2016 pada 13.12 #

   Itu artinya belum ada postingannya akhii, silakan diklik yang berwarna merah dulu krn itu yang sudah ada tulisannya. Mhn doanya agar semua judul bisa sgr diposting….

 4. sintiadewinurajizah 4 Maret 2016 pada 17.42 #

  Assalamu’alaikum.
  Mba/Mas, ada referensi buku mengenai ulumul quran yang berbahasa indonesia ? Terimakasih responnya

  • untungsugiyarto 5 Maret 2016 pada 00.14 #

   Wa’alaikumus salaam wr.wb.
   Judulnya: Ilmu Al-Qur’an (‘Ulumul Qur’an); Studi Ilmu-ilmu Al-qur’an; Mannaa’ Khaliil al-Qattaan. Seperti yang saya posting di halaman blog ini. Cover dan Pengarangnya seperti yang disebutkan di atas. Terimakasih atas kunjungannya.

 5. Odhe 27 September 2019 pada 18.37 #

  Tafsir yg membahas hubungan antar ayat 2 Alquran ada yah ?

 6. Irwan 20 Juni 2020 pada 13.11 #

  Masya allah bagus sekali buat belajar online

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: