Tag Archives: makhluk

Apakah Neraka dan Surga Termasuk Makhluk?

20 Feb

Apakah Neraka dan Surga Termasuk Makhluk?
Neraka, Kengerian dan Siksaannya; Berita Akhirat; Mahir Ahmad Ash-Shufiy

Neraka dan surga tergolong makhluk yang diciptakan Allah swt. Hal ini dikuatkan oleh ayat-ayat al-Qur’an dan hadits Rasulullah saw. Ayat-ayat yang menyatakan bahwa surga sebagai makhluk adalah:

“Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa,” (Ali ‘Imraan: 133)

“Berlomba-lombalah kamu kepada (mendapatkan) ampunan dari Tuhanmu dan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasul-Nya. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan Allah mempunyai karunia yang besar.” (al-Hadiid: 21)

“Allah telah menyediakan bagi mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang agung.” (at-Taubah: 89)

Beberapa ayat yang menyatakan bahwa neraka sebagai makhluk adalah sebagai berikut:

“Dan peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir.” (Ali ‘Imraan: 131)

“Maka takutlah kamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir.” (al-Baqarah: 24)

“Sesungguhnya Allah mela’nati orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka api yang menyala-nyala (neraka),” (al-Ahzab: 64)

Pembahasan tentang surga untuk menguatkan keberadaannya sebagai makhluk yang memang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, Allah swt menyebutnya dalam al-Qur’an ketika menaikkan atau memperjalankan Nabi Muhammad saw. ke Sidratul Muntaha, yang di dekatnya terdapat tempat tinggal atau Jannatul Ma’wa.

“Maka Apakah kaum (musyrik Mekah) hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya? Dan Sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu (dalam rupanya yang asli) pada waktu yang lain, (yaitu) di Sidratil Muntaha di dekatnya ada syurga tempat tinggal, (Muhammad melihat Jibril) ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya, penglihatannya (Muhammad) tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak (pula) melampauinya. Sesungguhnya Dia telah melihat sebahagian tanda-tanda (kekuasaan) Tuhannya yang paling besar.” (an-Najm: 12-18)

Ayat-ayat tersebut merupakan dalil qath’i yang menyatakan bahwa neraka dan surga adalah makhluk. Dunia dan apa yang ada di dalamnya merupakan rentetan untuk kehidupan akhirat dan apa yang ada di dalamnya. Dunia merupakan tempat ujian, sedangkan akhirat adalah tempat yang sebenarnya, baik di neraka maupun di surga. Allah swt menyifati kehidupan dunia hanya sebagai kenikmatan yang sedikit daripada kehidupan di akhirat kelak.

“….. Padahal kenikmatan hidup di dunia ini (dibandingkan dengan kehidupan) diakhirat hanyalah sedikit.” (at-Taubah: 38)

Beberapa hadits yang menyatakan neraka dan surga sebagai makhluk adalah sebagai berikut:

Dari Abdullah bin Umar ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Jika salah seorang di antara kalian meninggal, akan diperlihatkan kepadanya tempat duduknya setiap pagi dan sora. Jika ia termasuk penghuni surga, yang diperlihatkan kepadanya adalah ahli surga. Akan tetapi, jika termasuk penghuni neraka yang diperlihatkan kepadanya juga ahli neraka. lalu dikatakan kepadanya, inilah tempat dudukmu hingga kamu dibangkitkan pada hari kiamat.” (HR Bukhari dan Muslim)

Dalam hadits al-Barra’ bin ‘Azib disebutkan, “Ada seorang penyeru yang menyeru dari langit, ‘Jika hamba-Ku jujur, bentangkanlah surga dan bukalah pintunya.’ Kemudian didatangkan kepadanya keharuman dan kebaikan surga.”

Dalam shahih Muslim disebutkan bahwa ‘Aisyah ra. mengatakan telah terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah saw. Kemudian ‘Aisyah menyebut sebuah hadits, “Dari tempatku berdiri ini, aku dapat melihat segala sesuatu sehingga kalian menirukannya. Aku melihat seseorang memetik buah di surga ketika kalian melihatku berjalan maju. Dan aku melihat api neraka saling melempar satu sama lain ketika kalian melihatku sedang mundur.”

Dalam hadits yang diriwayatkan dari Anas bin Malik dalam shahih Muslim disebutkan, “Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, jika kalian dapat melihat yang aku lihat, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis.” Para shahabat bertanya, “Apa yang engkau lihat wahai Rasulallah?” Beliau menjawab, “Saya melihat surga dan neraka.”

Dalam hadits yang diriwayatkan dari Ka’ab bin Malik dalam Muwatha’ dan Sunan bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Sesungguhnya jiwa orang beriman itu berada dalam burung yang menggantung di surga [burung yang makan dan digembalakan di pohon-pohon] sehingga Allah mengembalikannya [jiwa itu] ke jasadnya pada hari kiamat.”

Hadits yang sharih ini menerangkan masuknya roh ke dalam surga sebelum kiamat dan hal ini merupakan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan.

Abdullah bin Abbas ra. mengatakan bahwa pada masa Rasulullah saw. telah terjadi gerhana matahari, lalu ia menyebutkan sebuah hadits. Para shahabat bertanya, “Wahai Rasulallah, kami melihatmu menerima sesuatu dari tempatmu, kemudian kami juga melihatmu dalam keadaan takut.” Rasulullah saw. bersabda, “Saya telah melihat surga dan menerima setandan buah. Seandainya saya menjatuhkannya, niscaya kalian akan makan sisanya di dunia. Kemudian saya melihat neraka. saya belum pernah melihat pemandangan yang mengerikan itu dan kebanyakan penghuninya adalah perempuan.” Mereka para shahabat bertanya lagi, “Mengapa demikian ya Rasulallah?” Beliau menjawab, “Sebab mereka kufur.” Dikatakan kepada beliau, “Apakah mereka kufur terhadap Allah?” Beliau menjawab, “Mereka kufur terhadap suami dan kebaikannya. Jika kamu mendatangkan kebaikan kepada salah seorang di antara mereka, lalu ia melihat sesuatu darimu ia akan mengatakan tidak ada suatu kebaikan pun padamu.” (HR Bukhari dan Muslim).

Dalam sunan Turmudzi, Abu Daud, dan Nasa’i serta Hakim dalam Mustadrak, Abu Hurairah ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Setelah Allah swt. menciptakan surga dan neraka, Jibril diutus ke surga. Allah berfirman kepadanya, ‘Pergilah ke surga dan lihat apa yang Aku sediakan untuk penghuninya!’ Maka Jibril pun pergi ke surga dan melihat apa yang disediakan Allah untuk penghuninya. Kemudian ia [Jibril] kembali sambil berkata, ‘Demi kemuliaan-Mu, tidak seorang pun yang mendengar suara, kecuali yang ada di dalamnya.’
Maka surga diperintahkan untuk menghilangkan hal-hal yang tidak disukai, kemudian Allah berfirman lagi kepada Jibril, ‘Kembalilah dan lihat apa yang telah Aku sedikakan untuk penghuninya!’ Maka Jibril melihatnya dan kembali dengan mengatakan, ‘Demi kemuliaan-Mu, aku takut tidak seorang pun yang dimasukkan ke dalamnya.’
Kemudian Jibril diutus ke neraka. Allah berfirman kepadanya, ‘Pergi dan lihatlah apa yang telah Aku sediakan untuk penghuni neraka!’ Maka Jibril melihat ke neraka dan mendapati penghuninya bertumpuk-tumpuk. Lalu ia kembali dengan mengatakan, ‘Demi kemuliaan-Mu, tidak seorangpun yang mendengar suara hingga ia memasukinya.’ Maka neraka diperintahkan untuk menghilangkan syahwat. Kemudian Allah berfirman kepada Jibril, ‘Pergi dan lihatlah apa yang Aku sediakan untuk penghuninya!’ Maka Jibril pergi untuk melihatnya, lalu kembali lagi dan mengatakan bahwa ia takut tidak akan ada orang yang selamat darinya.”

Ath-Thahawi berpendapat bahwa surga dan neraka adalah makhluk yang tidak akan musnah. Allah swt. menciptakan keduanya sebelum penciptaan makhluk-Nya yang lain. Penciptaan surga dan neraka sebagai penyambutan selamat datang. Barangsiapa yang dikehendaki Allah swt untuk masuk surga, berarti ia telah mendapatkan kemuliaan. Sebaliknya, barangsiapa yang dikehendaki-Nya masuk neraka, hal itu merupakan keadilan dari-Nya karena kebaikan dan kejelekan merupakan takdir bagi manusia.

Muhammad bin Muhammad bin al-‘Izza al-Hanafi dalam Syarah ath-Thahawiyah, bahwa para ahli sunnah sepakat jika surga dan neraka itu adalah makhluk dan saat ini sudah ada. Pendapat ini masih mereka pegang sampai sekarang. Akan tetapi, kelompok Mu’tazilah dan Qadariah membantah pendapat ahli sunnah ini karena tidak sepaham dengan mereka, bahkan berpendapat bahwa surga dan neraka baru akan diciptakan Allah swt pada hari kiamat kelak.

Bantahan mereka ini pada dasarnya ingin merusak syariat atau ketentuan yang telah diletakkan Allah swt. Sudah selayaknya jika Allah berbuat begini dan tidak berbuat begitu. Mereka [golongan mu’tazilah dan Qadariah] mengiaskan penciptaan makhluk-Nya dengan perbuatan mereka. dengan demikian, perbuatan mereka diragukan karena telah dirasuki kedengkian sehingga mereka terlantar. Selain itu mereka juga berpendapat bahwa surga diciptakan sebelum hari pembalasan karena pada waktu itu terjadi libur panjang. Bahkan mereka menolak ayat-ayat Allah swt yang bertolak belakang dengan pendapat mereka yang batil ini. Mereka juga mengkritik nash-nash tentang surga dan neraka sehingga mereka tersesat jalan, mengadakan bid’ah dan menentang syariat.

Dalam kitab fat-hul Bari disebutkan bahwa Imam Bukhari menulis satu bab yang menjelaskan sifat surga dan menerangkan bahwa surga adalah makhluk. Dalam bab ini dituliskan banyak hadits yang menunjukkan bahwa surga adalah makhluk. Begitu juga neraka. di dalamnya juga terdapat hadits yang menceritakan bahwa Rasulullah saw. melihat istana Umar bin Khaththab di surga, hadits yang menerangkan bahwa Allah memperlihatkan kepada si mayit –ketika berada di dalam kubur- akan tempat duduknya di neraka atau surga, serta hadits yang menerangkan bahwa Rasulullah saw. melihat surga dan neraka.

&

Penghambaan Makhluk Kepada Allah

9 Okt

Tauhid Uluhiah
Muhammad Ibn Ibrahim al Hamd; Islamhouse.com

(Lihat Qaulul Mufid I/28-29.)
Penghambaan makhluk kepada Allah Shubhanahu wa ta’alla terbagi menjadi tiga macam:

1. Ubudiah Amah (penghambaan umum): mencakup seluruh makhluk: yang baik, buruk, mukminnya dan kafirnya.
Firman Allah -ta’ala-,

“Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi, kecuali akan datang kepada Tuhan yang Maha pemurah selaku seorang hamba.” (QS.Maryam:93)

Itu adalah ubudiah rububiah (penghambaan ketuhanan). Makhluk seluruhnya hamba bagi Allah dan menghamba kepada -Nya.

2. Khas (penghambaan khusus): ubudiah uluhiah (penghambaan ilahiah). Ia merupakan penghambaan hamba-hamba Allah Shubhanahu wa ta’alla yang saleh, dan mereka adalah setiap yang beribadah kepada Allah Shubhanahu wa ta’alla dengan syariat -Nya dan ikhlas dalam mengibadahi -Nya.

Allah Shubhanahu wa ta’alla berfirman,

“Dan hamba-hamba Tuhan yang Mahapenyayang itu (ialah) orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati….” (QS.al-Furqan:63)

Karena itulah mereka disandarkan kepada nama -Nya; mengisyaratkan bahwa mereka sampai kepada derajat itu disebabkan rahmat -Nya. Ini merupakan idhafatut tasyrif (penyandaran penghormatan).

3. Khasul khas (khusus dari yang khusus): ia juga ubudiah uluhiah, ada pada para nabi dan rasul yang tidak tertandingi oleh seorang pun dalam ibadah mereka kepada Allah Shubhanahu wa ta’alla. Sebagaimana:

“Dan ingatlah hamba-hamba Kami (Dalam naskah asli hanya sampai disini. Nama nabi-nabi turut dinukilkan karena itulah inti dari pendalilan yang dimaksud -pent.) : (Ibrahim, Ishaq dan Ya’qub…)” (QS.Shad:45)

Dan berfirman mengenai Nabi Nuh alaihi salam:

“…sesungguhnya Dia adalah hamba (Allah) yang banyak bersyukur.” (QS.al-Isra’:3)

Dan mengenai Nabi Dawud alaihi salam:

“…dan ingatlah hamba Kami, Daud yang mempunyai kekuatan; sesungguhnya Dia amat taat (kepada Tuhan).” (QS.Shad:17)

Dan menyatakan mengenai Muhamad Salallahu ‘alaihi wasallam:

“Maha suci Allah, yang telah memperjalankan hamba -Nya….” (QS.al-Isra’:1)

Dan firman -Nya:

“Dan bahwasanya tatkala hamba Allah (Muhammad) berdiri menyembah -Nya (mengerjakan ibadat), hampir saja jin-jin itu desak- mendesak mengerumuninya.” (QS.al-Jin:19)

&

Manusia: Makhluk yang Dapat Dididik

21 Mei

Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah, dan Masyarakat;
Abdurrahman An-Nahlawi

Allah telah membekali manusia dengan kemampuan untuk belajar dan mengetahui sebagaimana firman-Nya ini:
“Bacalah dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.” (al-‘Alaq: 3 dan 5)

“Dan Dia mengajarkan kepada Adam Nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada Para Malaikat lalu berfirman: “Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu mamang benar orang-orang yang benar!” Mereka menjawab: “Maha suci Engkau, tidak ada yang Kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami; Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (al-Baqarah: 31-32)

Allah pun telah menganugerahi manusia berbagai sarana untuk belajar, seperti penglihatan, pendengaran, dan hati sebagaimana firman Allah:
“… dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur.” (an-Nahl: 78)

Sehubungan dengan itu, al-Maududi mengatakan: “Pendengaran merupakan pemeliharaan pengetahuan yang diperoleh dari orang lain. Penglihatan merupakan pengembangan pengetahuan dengan hasil observasi dan penelitian yang berkaitan dengannya. Hati merupakan sarana membersihkan ilmu pengetahuan dari kotoran dan noda sehingga lahirlah ilmu pengetahuan yang murni. Jika ketiga pengetahuan itu dipadukan, terciptalah ilmu pengetahuan yang sesuai dengan yang dikaruniakan Allah kepada manusia yang hanya dengan ilmu pengetahuan itulah manusia mampu mengatasi dan menundukkan makhluk lain agar tunduk pada kehendaknya.”

Jika manusia tidak memanfaatkan sarana-sarana pendidikan tersebut, Allah swt. menggolongkan mereka dalam kehinaan sebagaimana ditegaskan dalam ayat berikut ini:

“Dan Sesungguhnya Kami jadikan untuk (isi neraka Jahannam) kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah). mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. mereka Itulah orang-orang yang lalai.” (al-A’raaf: 179)

Sarana pendidikan lain yang dimiliki manusia adalah bahasa, kemampuan untuk mengeluarkan gagasan, dan kemampuan untuk menulis. Keberadaan sarana pendidikan tersebut ditegaskan dalam firman Allah berikut:
“Bukankah Kami telah memberikan kepadanya dua buah mata, lidah dan bibir?” (al-Balad: 8-9)
“[Tuhan] Yang Maha Pemurah. Yang telah mengajarkan al-Qur’an. Dia menciptakan manusia, mengajarkannya pandai berbicara.” (ar-Rahmaan: 1-4)
“Nuun, demi kalam dan apa yang mereka tulis.” (al-Qalam: 1)

Melalui berfikir dan belajar, diharapkan manusia mampu mempelajari dan memahami syariat-syariat Allah. Lebih jelasnya lagi, Allah berfirman:
“Ya Tuhan Kami, utuslah untuk mereka sesorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al kitab (Al Quran) dan Al-Hikmah (As-Sunnah) serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.” (al-Baqarah: 129)

Lewat inipun manusia diajak untuk mentafakuri penciptaan langit, bumi, dan dirinya sendiri sebagaimana firman Allah:
“Dan [juga] pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tiada memperhatikan?” (adz-Dzaariyaat: 21)
“Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana diciptakan?” (al-Ghaasyiyah: 17)
“Katakanlah: ‘Apakah sama orang buta dengan orang yang melihat?’ maka apakah kamu tidak memikirkan[nya]?” (al-An’am: 50)

Ayat-ayat di atas telah menegaskan bahwa Allah telah menciptakan pendengaran, penglihatan, dan hati sebagai sarana untuk merenung, tafakur, berfikir jernih, serta meneliti alam semesta ini. Kemudian dengan akal dan hatinya, manusia mengolah alam ini untuk dijadikan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan. Kita didik secara ilmiah melalui berfikir, observasi, diskusi, hingga penyimpulan sampai akhirnya kita dapat meraih ilmu pengetahuan dan menghasilkan sesuatu. Jika demikian, sangat terasa penyia-nyiaan kita terhadap fungsi pendengaran, penglihatan, dan hati sehingga yang asalnya umat Islam menjadi pemimpin atas umat lainnya, kini kita harus menyaksikan kemajuan orang lain.

&

Manusia: Makhluk Istimewa dan Terpilih

21 Mei

Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah, dan Masyarakat;
Abdurrahman An-Nahlawi

Salah satu anugerah yang diberikan Allah kepada manusia adalah menjadikan manusia mampu membedakan kebaikan dari kejahatan atau kedurhakaan dari ketakwaan. Ke dalam naluri manusia, Allah menanamkan kesiapan dan kehendak untuk melakukan kebaikan atau keburukan sehingga manusia mampu memilih jalan yang mampu mengantarkannya kepada kebaikan dan kebahagiaan atau jalan yang menjerumuskannya pada kebinasaan. Dengan jelas Allah menyebutkan bahwa dalam hidupnya, manusia harus berupaya menyucikan, mengembangkan, dan meninggikan diri agar manusia terangkat dalam keutamaan. Allah berfirman:

“Dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya), Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan Sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya.” (asy-Syams: 7-10)

Untuk orang-orang yang memilih jalan kedurhakaan, Allah meratakan mereka sekaligus kotanya dengan tanah.

&

Pemuliaan Allah terhadap Sebagian Makhluk

9 Des

Surga Kenikmatan Yang Kekal; Berita Akhirat; Mahir Ahmad Ash-Shufiy

Banyak ayat al-Qur’an yang mengisyaratkan adanya kelebihan dan perbedaan derajat dalam segala sesuatu, bahkan di antara para malaikat al-Muqarrabun, para nabi, dan para rasul. Demikian juga di antara manusia pada umumnya, ada yang sebagian diutamakan dan diangkat derajatnya daripada sebagian yang lain. Ini merupakan ketentuan dari Allah [sunnatullah] terhadap makhluk-makhluk-Nya, dan ini merupakan kesempurnaan hikmah dari Allah.

Hakekat kelebihan dan perbedaan derajat ini tidak terletak pada ketakutan seseorang kepada Allah. Hal ini terjadi semata-mata karena ilmu dan keutamaan dari Allah. Sedangkan keutaman manusia yang satu dengan yang lain adalah karena amal, ilmu, ijtihad dan kesabarannya. Di antara para nabi ada yang dikenal dengan Ulul ‘azmi, sedangkan yang lainnya tidak mendapatkan sebutan demikian. Sebagian manusia ada yang menjadi pejuang [mujahid] ada yang ‘alim [ahli ilmu], ada yang punya keutamaan, tetapi sebagian lainnya tidak mempunyai semua itu. Oleh karena itu di antar manusia ada yang memperoleh derajat dan kelebihan dari Allah yang berbeda dengan yang lainnya.

Adapun derajat atau pangkat di surga banyak sekali. Hal ini berdasarkan ketinggian derajat manusia dan amal perbuatannya selama di dunia. Sedangkan, sangat tidak mungkin amal manusia itu akan sama selama di dunia, sebagaimana tidak akan mungkin derajat manusia akan sama ketika di surga.

&

Awal Kejadian Makhluk

21 Nov

Awal kejadian makhluk

 • Penciptaan selain manusia
  • Penciptaan Arsy: 7:54, 13:2, 25:59
  • Kursi Allah (Kekuasaan Dan Ilmunya): 2:255
  • Penciptaan Lauhhil Mahfuzh: 13:39, 17:58, 20:52, 85:22
  • Penciptaan langit dan bumi: 2:22, 2:29, 2:164, 6:1, 6:14, 6:73, 6:79, 6:101, 7:54, 10:3, 11:7, 13:2, 14:10, 14:19, 15:19, 15:85, 16:3, 17:99, 18:51, 20:4, 21:16, 25:59, 27:60, 29:44, 29:61, 40:57, 41:9, 41:11, 44:38, 44:39, 45:22, 46:33, 50:6, 50:7, 50:38, 51:7, 51:47, 51:48, 52:36, 55:7, 55:10, 57:4, 71:15, 78:6, 78:12, 79:27, 79:28, 88:18, 88:20, 91:5, 91:6
  • Penciptaan gunung: 13:3, 16:15, 77:27, 78:7, 79:32, 88:19
  • Penciptaan laut dan sungai: 13:3, 16:14, 16:15, 25:53, 27:61, 45:12, 55:22
  • Penciptaan hewan: 2:164, 2:259, 3:14, 16:5, 22:18, 24:45, 35:28, 40:79, 42:11, 42:29, 43:12, 47:12
  • Penciptaan serangga: 16:68, 22:73, 34:14
  • Penciptaan makhluk yang hidup di air: 16:14, 18:61, 18:63
  • Penciptaan hewan melata: 20:20, 24:45
  • Penciptaan tumbuh-tumbuhan: 2:261, 6:99, 6:141, 13:4, 16:11, 16:67, 17:91, 18:32, 34:16, 50:10, 55:11, 55:12, 86:12, 95:1
  • Penciptaan negeri-negeri
   • Keutamaan kota Mekah dan Masjidilharam: 3:96, 3:97, 14:35, 27:91, 28:57, 29:67, 90:1, 95:3
   • Keutamaan Baitul Maqdis dan tanah Syam: 17:1, 21:71, 21:81
   • Keutamaan Mesir: 10:87, 12:21, 12:99, 43:51
  • Ayat-ayat tentang bintang: 6:97, 7:54, 16:12, 16:16, 81:15, 81:16, 86:1, 86:2, 86:3
  • Ayat-ayat tentang angin: 2:164, 34:12, 45:5, 51:1, 51:41, 51:42, 77:1, 77:2
  • Penciptaan matahari dan bulan: 7:54, 16:12, 21:33, 36:39, 91:1, 91:2
  • Sifat matahari dan bulan: 6:96, 10:5, 13:2, 14:33, 16:12, 78:13
  • Ayat-ayat tentang awan dan hujan: 2:19, 2:20, 2:164, 7:57, 13:12, 24:43, 43:11, 51:2, 78:14
  • Penciptaan malam dan siang: 2:164, 3:27, 6:1, 6:96, 7:54, 13:3, 16:12, 17:12, 21:33, 24:44, 27:86, 28:71, 28:72, 28:73, 36:37, 78:10, 79:29, 81:17, 81:18, 89:4, 91:3, 91:4
 • Penciptaan jin
  • Jin diciptakan dari jilatan api: 7:12, 15:27, 38:76, 55:15
 • Pengusiran iblis dari rahmat Allah
  • Perintah sujudnya malaikat kepada Adam as.: 2:34, 7:11, 7:12, 15:29, 17:61, 38:72
  • Keangkuhan iblis dan perlawanannya: 2:34, 7:11, 7:12, 7:13, 7:14, 15:31, 15:32, 15:33, 15:39, 17:61, 17:62, 18:50, 20:116, 38:74, 38:75, 38:76
  • Pnegusiran iblis dan laknatnya hingga hari kiamat: 2:38, 4:118, 7:13, 7:14, 7:15, 7:18, 15:34, 15:35, 15:36, 15:37, 15:38, 17:63, 38:77, 38:78, 38:79, 38:80, 38:81
  • Ancaman syetan terhadap manusia: 4:118, 4:119, 7:16, 7:17, 15:39, 17:62, 17:64, 20:117, 38:82

·  Nabi-nabi

 • Pemilihan para nabi: 2:124, 3:33, 3:39, 3:45, 3:159, 3:161, 3:179, 6:83, 6:84, 6:85, 6:86, 6:87, 6:89, 6:124, 7:61, 7:63, 7:67, 7:68, 7:69, 7:73, 7:85, 7:103, 7:105, 7:144, 12:6, 12:23, 12:24, 12:109, 14:11, 16:2, 16:121, 19:58, 20:41, 21:85, 21:86, 22:75, 26:13, 26:114, 28:14, 28:26, 38:47, 38:48, 40:15, 42:13, 62:2, 68:50, 81:24, 93:7
 • Allah menjadi saksi atas kebenaran para nabi: 4:79, 4:166, 13:43, 17:96, 48:28
 • Para nabi menjadi saksi atas kaumnya: 4:41, 4:159, 16:84, 16:89
 • Kekhususan para nabi
  • Allah selalu mengikuti Nabi: 6:52, 8:67, 8:68, 9:43, 9:113, 33:37, 66:1, 80:1
  • Setiap nabi memiliki pendukung dan pengikut: 3:52, 5:111, 20:29, 20:30, 20:31, 20:32, 57:27, 61:14
  • Pengikut terdekat para nabi: 20:29, 20:30, 20:31, 20:32
  • Sifat-sifat kenabian
   • Kesabaran para nabi: 3:21, 3:184, 5:41, 5:49, 5:70, 12:18, 12:32, 12:33, 12:42, 12:50, 12:83, 12:110, 13:32, 14:12, 17:47, 17:48, 17:74, 18:69, 20:56, 20:130, 21:84, 21:85, 25:20, 28:24, 68:49
   • Setiap nabi diutus dengan memakai bahasa kaumnya: 14:4, 20:28
  • Para pengikut nabi-nabi: 3:52, 3:53, 3:68, 3:146, 6:52, 10:83, 10:85, 35:18, 57:27, 60:4
  • Mimpi nabi adalah wahyu: 17:60, 37:102, 37:105, 48:27
  • Garis keturunan para rasul: 3:33, 3:34, 4:54, 6:84, 6:85, 6:86, 6:87, 12:6, 12:38, 19:58, 29:27, 38:30, 38:45, 57:26
  • Setiap nabi menerima ujian: 2:87, 2:91, 3:54, 5:49, 5:110, 6:10, 6:25, 6:33, 6:34, 6:112, 7:60, 7:61, 7:66, 7:67, 7:77, 7:82, 7:88, 7:90, 7:109, 7:127, 7:131, 8:30, 9:40, 9:61, 10:65, 10:71, 10:76, 10:78, 11:12, 11:27, 11:32, 11:53, 11:54, 11:55, 11:88, 12:23, 12:25, 12:26, 12:27, 12:28, 12:32, 12:33, 12:35, 12:42, 12:77, 12:110, 13:32, 14:9, 14:12, 14:13, 15:6, 15:11, 15:68, 15:71, 15:80, 15:90, 15:95, 15:97, 16:101, 16:126, 16:127, 17:47, 17:48, 17:59, 17:73, 17:76, 17:96, 17:101, 17:103, 18:106, 19:46, 20:45, 20:57, 20:58, 20:63, 20:64, 20:67, 20:130, 21:3, 21:5, 21:36, 21:41, 21:55, 21:61, 21:68, 21:74, 21:76, 21:87, 22:40, 22:42, 22:43, 22:44, 22:68, 23:24, 23:25, 23:33, 23:34, 23:38, 23:70, 25:4, 25:5, 25:7, 25:8, 25:9, 25:20, 25:31, 25:37, 25:41, 25:42, 25:52, 26:14, 26:27, 26:29, 26:34, 26:35, 26:111, 26:112, 26:116, 26:117, 26:141, 26:153, 26:154, 26:160, 26:167, 26:169, 26:176, 26:185, 26:186, 26:187, 27:13, 27:47, 27:49, 27:56, 27:70, 28:24, 28:36, 28:48, 29:24, 29:29, 29:30, 33:69, 34:34, 34:43, 35:4, 35:25, 36:14, 36:15, 36:18, 36:30, 36:69, 37:36, 37:97, 37:106, 38:4, 38:6, 38:7, 38:8, 38:14, 40:5, 40:24, 40:25, 40:26, 40:28, 40:37, 43:7, 43:30, 43:52, 43:53, 44:14, 46:8, 46:22, 50:12, 50:13, 50:14, 51:39, 51:52, 52:30, 52:33, 54:2, 54:9, 54:18, 54:23, 54:24, 54:25, 54:33, 60:1, 61:5, 68:2, 68:51, 69:41, 69:42, 72:19, 81:22, 91:14, 96:9, 96:10, 96:11, 108:3, 111:4
  • Beberapa nabi dituduh tukang sihir atau gila: 5:110, 7:109, 11:54, 17:101, 23:25, 26:27, 26:34, 26:35, 26:49, 26:153, 26:185, 28:36, 28:48, 54:9, 61:6
  • Penjagaan Allah kepada para nabi: 7:105, 9:43, 12:23, 12:24, 17:74, 22:52, 38:86, 39:65, 53:2, 53:3, 53:4, 69:44, 80:1
  • Para nabi memiliki sifat-sifat manusia lainnya: 3:79, 3:144, 3:164, 4:171, 5:75, 6:50, 7:63, 7:69, 7:150, 7:154, 7:188, 9:43, 9:128, 10:2, 11:31, 11:50, 12:109, 13:38, 14:10, 14:11, 16:43, 17:93, 17:94, 17:95, 18:110, 20:67, 21:7, 21:8, 21:34, 23:24, 23:25, 23:33, 23:34, 23:47, 23:51, 25:7, 25:20, 26:154, 26:186, 27:10, 28:18, 28:33, 29:33, 36:15, 39:30, 41:6, 42:51, 43:59, 50:2, 54:24, 62:2, 64:6
  • Para nabi bekerja dan berdagang: 2:282, 25:47
 • Mukjizat para nabi
  • Pengukuhan kenabian dengan mukjizat: 2:60, 2:87, 2:92, 2:99, 3:49, 3:50, 3:55, 3:183, 3:184, 5:110, 5:115, 7:73, 7:85, 7:101, 7:103, 7:105, 7:106, 7:107, 7:108, 7:117, 7:160, 7:171, 9:70, 10:13, 10:74, 10:75, 11:64, 11:96, 12:93, 12:96, 14:5, 14:11, 15:81, 16:44, 17:59, 17:101, 20:17, 20:18, 20:19, 20:20, 20:21, 20:22, 20:47, 20:69, 20:77, 23:45, 26:15, 26:30, 26:32, 26:33, 26:45, 26:63, 26:155, 26:156, 27:10, 27:12, 27:36, 27:37, 28:32, 35:25, 40:22, 40:23, 40:28, 40:34, 40:50, 40:78, 40:83, 43:46, 43:48, 44:19, 44:33, 51:38, 54:27, 54:28, 57:25, 58:5, 61:6, 64:6, 72:27, 79:20, 91:13
  • Hikmah mukjizat: 2:118, 2:248, 3:49, 3:50, 14:5, 17:59, 26:67, 28:32, 44:19, 44:33, 54:5
  • Sikap kaumnya terhadap mukjizat: 2:87, 2:92, 2:99, 3:86, 3:184, 4:153, 5:110, 6:4, 6:5, 6:21, 6:25, 7:77, 7:103, 7:109, 7:111, 7:112, 7:123, 7:132, 7:136, 7:146, 9:70, 10:13, 10:38, 10:39, 10:74, 10:75, 10:76, 10:77, 13:27, 15:15, 15:81, 30:58, 43:47, 43:48, 58:5, 64:6, 78:28, 79:21, 79:22
  • Pertolongan Allah kepada para nabi: 6:84, 11:63, 19:49, 19:50, 19:53, 21:72, 21:90, 29:27, 38:30, 38:43
  • Allah memperkokoh para nabi: 11:36, 17:74, 26:15, 26:52, 26:62, 26:63, 28:35
 • Perbedaan tingkat keutamaan antara para nabi: 2:253, 3:33, 17:55
 • Perjanjian Allah atas para nabi: 2:253, 3:33, 17:55
 • Cara turun wahyu: 42:51, 53:4, 53:9
 • Perbedaan syariat diantara para nabi: 3:35, 3:50, 3:183, 6:146, 7:157, 19:26, 22:34, 22:67, 57:27
 • Ulul-‘azmi: 33:7, 46:35
 • Kisah-kisah para rasul
  • Nabi Adam as.
   • Bapak umat manusia: 2:30, 4:1, 6:98, 7:189, 15:29
   • Penciptaan Adam as. dan keturunannya: 2:28, 2:30, 4:1, 6:2, 6:98, 7:11, 7:12, 7:189, 15:26, 15:28, 15:29, 15:33, 19:67, 32:7, 39:6, 49:13, 55:3, 55:14, 67:23, 76:1, 80:18, 80:19, 80:20, 91:8, 92:3, 96:2
   • Adam as. berasal dari tanah: 3:59, 6:2, 11:61, 15:26, 15:28, 15:29, 15:33, 71:17
   • Mengajarkan Adam as. semua nama: 2:31, 2:33
   • Malaikat sujud kepada Adam as.: 2:34, 7:11, 15:30, 18:50, 20:116, 38:72, 38:73
   • Pohon yang buahnya dimakan oleh Adam as.: 2:35, 2:36, 7:19, 7:20, 7:22, 20:120, 20:121
   • Turunnya Adam as. ke bumi: 2:36, 2:38, 7:24, 7:25, 7:27, 20:123
   • Adam as. nabi pertama: 3:33, 20:122
   • Perjanjian antara Adam as. dan anak-anaknya: 2:27, 2:84, 7:172, 20:115, 33:72, 36:60
   • Tabiat-tabiat manusia: 2:30, 2:36, 4:28, 4:32, 4:128, 17:11, 20:115, 89:15, 89:16
  • Nabi Idris as.
   • Nabi Idris as. dalam Al Quran: 19:56, 19:57
   • Keutamaan nabi Idris as. dan sifatnya: 19:56, 19:57
  • Nabi Nuh as.
   • Rasul pertama yang diutus ke bumi: 4:163, 6:84, 11:25, 26:107, 29:14, 37:75, 57:26, 71:1, 71:2, 71:5
   • Dakwah nabi Nuh as.: 4:163, 7:59, 7:61, 7:62, 7:63, 7:64, 10:71, 10:72, 11:25, 11:26, 11:28, 11:29, 11:30, 11:31, 11:42, 23:23, 26:105, 26:106, 26:108, 26:110, 71:1, 71:2, 71:3, 71:8, 71:9, 71:10, 71:11, 71:12, 71:13, 71:14, 71:15, 71:16, 71:17, 71:18, 71:19, 71:20
   • Nabi Nuh menghadapi cobaan: 7:60, 7:61, 10:71, 11:27, 11:32, 14:9, 23:24, 23:25, 23:26, 25:37, 26:105, 26:111, 26:112, 26:113, 26:116, 26:117, 26:118, 38:12, 40:5, 50:12, 53:52, 54:9, 54:10, 66:10, 71:6, 71:7, 71:21, 71:22, 71:23, 71:24, 71:26, 71:27
   • Gelar Abdussyakur (hamba yang bersyukur): 17:3
   • Terkabulnya doa nabi Nuh as.: 21:76, 21:77, 26:119, 37:75, 54:11, 54:12
   • Allah menghancurkan kaum Nuh as.: 7:64, 9:70, 10:73, 11:37, 11:43, 11:44, 11:89, 23:27, 25:37, 26:120, 29:14, 37:82, 40:31, 51:46, 53:52, 54:11, 54:12, 71:25
   • Keselamatan Nuh as. di atas kapal: 7:64, 10:73, 11:37, 11:38, 11:40, 11:41, 11:42, 11:43, 11:44, 11:48, 23:27, 23:28, 23:29, 26:119, 29:15, 37:76, 54:13, 54:14, 54:15, 69:11
   • Pujian atas nabi Nuh as.: 17:3, 37:78, 37:79, 37:80, 37:81, 66:10
  • Nabi Hud as.
   • Bangsa ‘Aad membangun negeri mereka: 7:69, 26:128, 26:129, 26:133, 26:134, 41:15, 89:7, 89:8
   • Dakwah nabi Hud as.: 7:65, 7:66, 7:67, 7:68, 7:69, 7:70, 7:71, 7:72, 11:50, 11:51, 11:52, 11:53, 11:54, 11:55, 11:56, 11:57, 23:32, 26:124, 26:125, 26:126, 26:127, 26:131, 26:132, 26:135, 46:21, 46:23
   • Nabi Hud as. menghadapi cobaan: 7:66, 7:67, 11:53, 11:54, 11:55, 14:9, 26:123, 26:136, 26:137, 38:12, 46:22, 50:13, 54:18
   • Kehancuran bangsa ‘Aad: 7:72, 9:70, 11:58, 11:89, 23:41, 25:38, 26:139, 29:38, 29:40, 40:31, 41:13, 41:16, 46:24, 46:25, 51:41, 51:42, 53:50, 54:19, 54:20, 69:6, 69:7, 69:8, 89:6
  • Nabi Soleh as.
   • Pemberian nikmat kepada kaum Tsamud: 7:74, 15:82, 26:146, 26:147, 26:148, 26:149, 51:43, 89:9
   • Dakwah nabi Shaleh as.: 7:73, 7:74, 7:75, 7:76, 7:77, 7:78, 7:79, 11:61, 11:62, 11:63, 26:141, 26:142, 26:143, 26:144, 26:145, 26:146, 26:147, 26:148, 26:149, 26:150, 26:151, 26:152, 27:45, 27:46, 27:47
   • Unta nabi Shaleh as.: 7:73, 11:64, 11:65, 26:155, 26:156, 54:27, 54:28, 91:13
   • Penyembelihan unta nabi Shaleh as.: 7:77, 11:65, 17:59, 26:157, 54:29, 91:12, 91:14
   • Nabi Shaleh as. menghadapi cobaan: 7:75, 7:76, 7:77, 11:62, 14:9, 15:80, 15:81, 15:90, 26:141, 26:153, 27:45, 27:47, 27:48, 27:49, 38:13, 50:12, 54:23, 54:24, 54:25, 91:11, 91:14
   • Turunnya azab atas kaum Tsamud: 7:78, 9:70, 11:66, 11:67, 11:68, 11:89, 15:83, 15:84, 25:38, 26:158, 27:51, 27:52, 29:38, 40:31, 41:13, 41:17, 51:44, 51:45, 53:51, 54:31, 69:5, 85:17, 85:18, 91:14
  • Nabi Ibrahim as.
   • Sifat nabi Ibrahim as.: 2:124, 11:75, 16:120, 16:121, 16:123
   • Keutamaan nabi Ibrahim as.: 2:130, 2:131, 4:125, 6:83, 6:84, 6:161, 9:114, 11:73, 12:6, 16:120, 16:121, 16:122, 16:123, 19:41, 19:47, 21:51, 26:83, 26:84, 26:85, 29:27, 37:84, 37:88, 37:104, 37:105, 37:108, 37:109, 37:110, 37:111, 37:113, 38:45, 38:46, 38:47, 43:28, 53:37, 57:26, 60:4
   • Allah menguji nabi Ibrahim as.: 2:124, 37:102
   • Dakwah nabi Ibrahim as.: 2:130, 2:131, 2:135, 2:136, 2:140, 3:67, 3:68, 3:84, 3:95, 4:125, 4:163, 6:74, 6:76, 6:77, 6:78, 6:79, 6:80, 6:81, 6:83, 6:161, 14:35, 14:36, 14:37, 14:40, 21:52, 21:54, 21:56, 21:57, 21:67, 22:26, 22:78, 26:69, 26:70, 26:71, 26:72, 26:73, 26:75, 26:78, 26:79, 26:80, 26:87, 29:16, 29:17, 29:25, 37:83, 37:85, 37:86, 37:87, 37:89, 37:91, 37:92, 37:93, 37:94, 37:95, 37:96, 43:26, 43:27, 43:28, 60:4
   • Pembangunan Ka’bah: 2:127
   • Nabi Ibrahim as. menunaikan ibadah haji: 2:128, 22:27
   • Nabi Ibrahim as. kekasih Allah: 4:125
   • Turunnya azab kepada kaum nabi Ibrahim as.: 9:70
   • Hijrah ke Syam: 21:71, 29:26
   • Nabi Ibrahim-Siti Hajar-Ismail as.: 14:37, 37:101
   • Mimpi menghidupkan orang mati: 2:260
   • Berdebat dengan raja Namrud: 2:258
   • Nabi Ibrahim as. dan ayahnya
    • Dakwah nabi Ibrahim as. kepada ayahnya: 6:74, 19:42, 19:43, 19:44, 19:45, 21:52, 26:70, 37:85, 43:26
    • Kekufuran ayah nabi Ibrahim as.: 6:74, 19:46, 26:71
    • Permohonan ampun Ibrahim as. untuk ayahnya: 9:114, 19:47, 60:4
    • Berdebat dengan kaumnya: 21:62, 21:63, 21:65, 21:66
    • Nabi Ibrahim as. memisahkan diri dari kaumnya: 19:48, 19:49, 29:26, 37:99, 43:26, 60:4
    • Ancaman nabi Ibrahim as. kepada berhala-berhala kaumnya: 21:57, 21:58, 21:60, 37:93
    • Dilempar ke dalam api: 21:68, 29:24, 37:97
    • Selamat dari Api: 21:69, 21:70, 29:24, 37:98
    • Nabi Ibrahim as. meminta syafaat untuk ayahnya: 14:41
   • Berita gembira tentang Ishak dan Ya’kub as.: 6:84, 11:69, 11:71, 11:72, 11:74, 14:39, 15:53, 15:54, 15:55, 21:72, 29:27, 37:112, 51:28, 51:29, 51:30
   • Mimpi menyembelih anaknya (Ismail): 37:102, 37:103
  • Nabi Luth as.
   • Keburukan kaum Luth: 7:80, 7:81, 11:78, 11:79, 15:67, 15:68, 15:69, 15:70, 15:72, 21:74, 26:165, 26:166, 26:168, 27:54, 27:55, 29:28, 29:29, 54:37, 69:9
   • Keutamaan dan kemuliaan nabi Luth as.: 6:86, 21:74, 21:75, 26:162, 29:26, 37:133
   • Dakwah nabi Luth as. kepada kaumnya: 7:80, 7:81, 7:82, 26:160, 26:161, 26:162, 26:163, 26:164, 26:168, 27:54, 27:55, 29:28, 29:29, 54:36
   • Menghadapi cobaan: 7:82, 11:78, 26:160, 26:167, 26:169, 27:56, 29:30, 38:13, 50:13, 54:33, 54:37, 66:10
   • Mengungsi ke tempat terpencil: 11:80
   • Keselamatan nabi Luth as. dan keluarganya: 7:83, 11:81, 15:59, 15:65, 26:170, 27:57, 29:32, 29:33, 37:134, 51:35, 51:36, 54:34
   • Turunnya azab atas kaum Luth: 7:84, 9:70, 11:70, 11:74, 11:76, 11:77, 11:81, 11:82, 11:83, 11:89, 15:63, 15:64, 15:66, 15:73, 15:74, 25:40, 26:171, 26:172, 26:173, 27:58, 29:31, 29:34, 37:135, 37:136, 51:32, 51:33, 51:34, 51:36, 51:37, 53:53, 53:54, 54:34, 54:38, 69:10
  • Nabi Ismail as.
   • Sifat nabi Ismail as. dalam Al Quran: 19:54, 37:101, 37:102
   • Nabi Ismail as. yang disembelih: 37:102, 37:103, 37:107
   • Pengorbanan nabi Ismail as.: 37:107
   • Membangun Ka’bah bersama Ibrahim as.: 2:127
   • Dakwah nabi Ismail as. dan keutamaannya: 2:136, 2:140, 3:84, 4:163, 6:86, 19:55, 38:48
  • Nabi Ishak as.
   • Keutamaan nabi Ishak as.: 6:84, 12:6, 19:50, 21:72, 21:73, 37:113, 38:45, 38:46, 38:47
   • Kenabian Ishak as.: 2:133, 2:136, 2:140, 3:84, 4:163, 6:84, 12:6, 19:49, 21:73, 37:112
  • Nabi Ya’kub as.
   • Keutamaan nabi Ya’kub as.: 6:84, 19:50, 21:72, 21:73, 38:45, 38:46, 38:47
   • Kenabian Ya’kub as.: 4:163, 6:84, 12:6, 19:49, 21:73
   • Dakwah nabi Ya’kub as.: 2:132, 2:133, 2:136, 2:140, 3:84, 21:73
   • Gelar Israel untuk Ya’kub as.: 3:93
   • Menolak sebagian jenis makanan: 3:93
   • Cintanya pada nabi Yusuf as.: 12:8, 12:13, 12:84, 12:85, 12:87, 12:94, 12:95
   • Sifat-sifat nabi Ya’kub as.: 12:86, 12:96, 38:45
  • Keturunan nabi Ya’kub as.: 2:136, 2:140, 3:84, 4:163, 7:160
  • Nabi Yusuf as.
   • Mimpi nabi Yusuf as.: 12:4, 12:5, 12:100
   • Nabi Yusuf as. dan saudara-saudaranya: 12:7, 12:8, 12:9, 12:10, 12:11, 12:12, 12:13, 12:14, 12:15, 12:16, 12:17, 12:18, 12:58, 12:59, 12:60, 12:61, 12:65, 12:69, 12:70, 12:71, 12:77, 12:80, 12:89, 12:90, 12:91, 12:92, 12:93, 12:97
   • Dibuang ke dalam sumur: 12:15
   • Allah menyelamatkan Yusuf: 12:19
   • Yusuf dijual dengan harga murah: 12:20
   • Perjalanannya ke Mesir: 12:21
   • Fitnah isteri pembesar Mesir (Zulaikha): 12:23, 12:24, 12:25, 12:26, 12:27, 12:28, 12:29, 12:30, 12:32
   • Masuk penjara: 12:32, 12:33, 12:35, 12:36
   • Kenabian Yusuf as.: 6:84, 12:6, 12:22, 40:34
   • Menafsirkan mimpi: 12:6, 12:21, 12:36, 12:37, 12:41, 12:46, 12:47, 12:48, 12:49, 12:101
   • Dakwah nabi Yusuf as.: 12:37, 12:38, 12:39, 12:40
   • Raja Mesir dan nabi Yusuf as.
    • Mimpi raja Mesir: 12:43, 12:44, 12:45, 12:46
    • Posisi nabi Yusuf as. di sisi raja Mesir: 12:50, 12:54
    • Yusuf as. terbukti tidak bersalah: 12:28, 12:51, 12:52, 12:100
   • Mengurus baitul mal: 12:55, 12:56, 12:59, 12:60, 12:62, 12:88, 12:90, 12:101
   • Nabi Yusuf as. dan adiknya (Bunyamin)
    • Tuntutan menghadirkan adiknya: 12:59, 12:60, 12:61
    • Membujuk nabi Ya’kub as. agar rela mengutus Bunyamin: 12:63, 12:64, 12:65, 12:66
    • Siasat nabi Yusuf as.: 12:62, 12:63, 12:65, 12:69, 12:70, 12:72, 12:74, 12:75, 12:76, 12:77, 12:79, 12:80, 12:81, 12:82
   • Pertemuan anak-anak Israel (Ya’kub): 12:93, 12:99, 12:100
   • Yusuf as. manusia termulia: 12:59, 12:62, 12:65
   • Sifat nabi Yusuf as.: 12:22, 12:24, 12:27, 12:31, 12:36, 12:51, 12:54, 12:55, 12:59, 12:78
  • Nabi Syu’aib as.
   • Keburukan kaum Syu’aib as.: 7:85, 7:86, 11:84, 11:85, 11:87, 11:91, 11:92, 26:181, 26:182, 26:183
   • Diutus ke Ashabul-Aikah: 15:78, 26:178
   • Dakwah nabi Syu’aib as. kepada kaumnya: 7:85, 7:86, 7:87, 7:88, 7:89, 7:90, 7:93, 11:84, 11:86, 11:87, 11:89, 11:90, 11:92, 11:93, 26:176, 26:177, 26:178, 26:179, 26:180, 26:181, 26:182, 26:183, 26:184, 29:36
   • Cobaan nabi Syu’aib as.: 7:87, 7:88, 7:89, 7:90, 11:87, 11:88, 11:91, 26:176, 26:185, 26:186, 26:187, 26:188, 38:13, 50:14
   • Azab atas kaum Syu’aib as.: 7:91, 7:92, 9:70, 11:94, 11:95, 15:79, 26:189, 29:37
  • Nabi Ayub as.
   • Kenabian Ayub as.: 4:163, 6:84
   • Mandi nabi Ayub as.: 38:42
   • Cobaan dan kesabarannya: 21:83, 21:84, 38:41, 38:42, 38:44
  • Nabi Zulkifli as.: 38:48
  • Nabi Musa as.
   • Keutamaan nabi Musa as.: 2:136, 4:164, 6:84, 6:154, 7:134, 7:142, 19:51, 19:52, 20:9, 20:13, 20:36, 20:37, 20:41, 25:35, 26:10, 26:21, 27:8, 27:9, 28:7, 28:14, 33:69, 37:114, 37:118, 37:119, 37:120, 37:122, 44:17
   • Sifat nabi Musa as.: 7:150, 20:94, 28:15, 28:19, 28:26
   • Awal kenabian Musa as.: 7:144, 20:10, 20:11, 20:12, 20:13, 20:14, 20:15, 20:16, 20:17, 20:18, 20:19, 20:20, 20:21, 20:22, 20:23, 20:24, 26:10, 26:21, 27:7, 27:8, 27:9, 27:10, 27:12, 28:29, 28:30, 28:31, 28:32, 28:34, 28:35, 28:46, 79:15, 79:16, 79:17, 79:18, 79:19
   • Nabi yang diajak berbicara oleh Allah: 2:253, 4:164, 7:143, 7:144, 19:52, 20:11, 20:12, 20:13, 20:14, 20:15, 20:16, 20:17, 20:18, 20:19, 20:21, 20:22, 20:23, 20:24, 20:83, 20:84, 26:10, 26:11, 26:12, 26:13, 26:14, 26:16, 27:8, 27:9, 27:11, 28:30, 28:31, 28:32, 28:34, 28:35, 28:46, 79:16, 79:17, 79:18, 79:19
   • Penyebutan Taurat: 3:3, 3:48, 3:50, 3:65, 3:93, 5:43, 5:44, 5:46, 5:66, 5:68, 5:110, 7:157, 9:111, 48:29, 61:6, 62:5
   • Lembah tempat Musa dipanggil: 20:12, 20:20, 28:30, 79:16
   • Turunnya Taurat untuk nabi Musa as.: 2:41, 2:44, 2:53, 2:87, 3:3, 6:91, 6:154, 6:157, 7:145, 7:154, 11:110, 17:2, 21:48, 23:49, 25:35, 28:43, 32:23, 37:117, 40:53, 41:45, 46:12, 53:36, 87:19
   • Mukjizat nabi Musa as.: 2:56, 2:60, 2:92, 2:211, 7:107, 7:108, 7:117, 7:120, 7:160, 11:96, 17:101, 20:17, 20:18, 20:19, 20:20, 20:21, 20:22, 20:69, 20:77, 26:30, 26:32, 26:33, 26:45, 26:63, 27:10, 27:12, 28:31, 28:32, 40:23, 40:28, 43:46, 44:19, 44:33, 51:38, 79:20
   • Nabi Musa as. dan Fir’aun
    • Pertumbuhan Musa as. dalam lingkungan Fir’aun: 20:38, 20:39, 26:18, 28:8, 28:9, 28:10, 28:11, 28:12
    • Kembali kepada ibunya: 20:40, 28:12, 28:13
    • Ilham Allah kepada Ibunya: 20:38, 20:39, 28:7, 28:10
    • Dakwah nabi Musa as.: 7:103, 7:104, 7:105, 7:106, 7:107, 7:108, 7:109, 7:110, 7:111, 7:112, 7:113, 7:117, 7:123, 7:128, 7:129, 10:84, 20:24, 20:42, 20:43, 20:44, 20:45, 20:46, 20:47, 20:49, 20:50, 20:51, 23:45, 26:10, 26:12, 26:16, 26:17, 26:22, 28:3, 43:46, 44:18, 51:38, 73:15, 79:17
    • Pertemuan Musa as. dan Fir’aun
     • Saat perjumpaan nabi Musa as. dengan Fir’aun: 20:58, 20:59, 20:64, 20:65, 20:66, 26:38, 26:39, 26:40, 26:43, 26:44
     • Fir’aun mendatangkan para ahli sihir: 7:111, 7:112, 7:113, 7:115, 7:116, 10:79, 10:80, 20:60, 20:63, 20:64, 26:37, 26:38, 26:40, 26:41, 26:42, 26:43, 26:44
     • Musa as. dan tukang sihir: 7:115, 7:116, 7:117, 7:118, 7:119, 7:120, 7:121, 7:122, 10:80, 10:81, 20:61, 20:62, 20:63, 20:64, 20:65, 20:66, 20:67, 20:68, 20:69, 20:70, 26:43, 26:44, 26:45, 26:46, 26:47, 26:48
     • Perselisihan di antara tukang-tukang sihir: 20:62
     • Peringatan Musa as. kepada para tukang sihir: 10:81, 20:61
     • Nabi Musa dan nabi Harun as. dituduh tukang sihir: 7:109, 7:132, 10:76, 10:77, 17:101, 20:63, 40:24, 43:49
     • Kebingungan dan keimanan para tukang sihir: 7:119, 7:120, 7:121, 7:123, 7:125, 7:126, 20:70, 20:72, 20:73, 26:46, 26:47, 26:50
    • Keutamaan dan keimanan Asiah: 66:11
    • Cobaan untuk keluarga Fir’aun: 7:130, 7:131, 7:133, 7:134, 7:135
    • Ketidak-berdayaan dan keingkaran Fir’aun: 7:103, 7:106, 7:110, 7:113, 7:114, 7:123, 7:126, 10:75, 11:97, 11:98, 17:102, 20:51, 20:56, 20:57, 20:58, 20:71, 23:46, 23:47, 25:36, 26:11, 26:23, 26:25, 26:27, 26:29, 26:31, 26:34, 26:35, 26:36, 26:49, 28:36, 28:38, 28:39, 29:39, 38:12, 40:24, 40:26, 40:29, 40:36, 40:37, 43:51, 43:52, 43:53, 43:54, 44:17, 44:20, 44:22, 50:13, 51:39, 54:41, 54:42, 69:9, 73:16, 79:21, 79:22, 79:23, 79:24
    • Pelarian Musa as. dan para pengikutnya: 20:77, 26:52, 26:53, 26:54, 26:55, 26:56, 26:60, 26:61, 26:62, 26:63, 44:23, 44:24
    • Nabi Musa as. dan para pengikutnya selamat: 2:50, 7:138, 10:90, 17:103, 20:78, 20:80, 26:65, 37:115, 37:116, 44:30, 44:31
    • Keimanan Fir’aun: 10:90, 10:91
    • Kehancuran Fir’aun dan pasukannya: 2:50, 3:11, 7:136, 7:137, 8:52, 8:54, 10:88, 10:90, 10:92, 17:103, 20:78, 20:79, 23:48, 25:36, 26:64, 26:66, 28:40, 29:40, 40:45, 43:55, 43:56, 44:24, 44:25, 44:26, 44:27, 44:28, 44:29, 51:40, 54:42, 69:10, 73:16, 79:25, 85:17, 85:18, 89:13
    • Orang beriman dari keluarga Fir’aun: 40:28, 40:29, 40:30, 40:31, 40:32, 40:38, 40:39, 40:41, 40:42, 40:43, 40:44, 40:45
    • Fir’aun menyiksa Bani Israel: 2:49, 7:124, 7:127, 7:129, 7:137, 7:141, 10:83, 14:6, 20:71, 26:22, 26:49, 28:4, 40:25
    • Kehinaan Fir’aun dan Haman: 10:83, 11:97, 28:4, 28:6, 28:8, 28:32, 28:42, 29:39, 40:36, 44:31
   • Musa membunuh seorang Mesir: 20:40, 26:19, 26:20, 26:21, 28:15, 28:16, 28:18, 28:19, 28:33
   • Perjalanann Musa as. ke Madyan
    • Nabi Musa dan nabi Syu’aib as. (sahib al madyan): 28:25, 28:26, 28:27, 28:28
    • Kisah nabi Musa as. dengan dua anak perempuan nabi Syu’aib as.: 28:23, 28:24, 28:25, 28:26, 28:27
   • Yahudi menuduh nabi Musa as. sebagai orang gila: 33:69
   • Nabi Musa as. keluar menuju Baitul Maqdis
    • Bani Israel memasuki Baitul Maqdis: 2:58, 5:21, 5:22, 5:23
    • Nabi Musa as. berdialog dengan Allah: 2:51, 7:142, 7:143, 7:155, 20:83, 20:84
    • Bani Israel menyembah anak sapi: 2:51, 2:54, 2:92, 2:93, 4:153, 7:148, 7:150, 7:152, 20:85, 20:87, 20:88, 20:89, 20:91, 20:92
    • Pertemuan segolongan Bani Israel dengan Allah: 7:155
    • Nabi Musa as. dan Samiri: 20:95, 20:96, 20:97
    • Musa as. melihat Allah: 7:143
   • Ketakutan Bani Israel: 2:246, 2:249, 3:111, 5:22, 5:24, 59:14
   • Perayaan Yahudi: 2:65, 7:163, 16:124
   • Watak-watak Yahudi: 2:41, 2:42, 2:44, 2:55, 2:59, 2:61, 2:65, 2:67, 2:68, 2:69, 2:70, 2:71, 2:74, 2:76, 2:83, 2:85, 2:86, 2:87, 2:89, 2:90, 2:93, 2:94, 2:95, 2:96, 2:100, 2:101, 2:104, 2:108, 2:140, 2:142, 2:246, 2:247, 2:248, 2:249, 3:24, 3:71, 3:75, 3:112, 3:181, 3:183, 4:44, 4:46, 4:47, 4:49, 4:51, 4:53, 4:54, 4:153, 4:155, 4:156, 4:161, 5:13, 5:20, 5:24, 5:42, 5:43, 5:57, 5:58, 5:62, 5:63, 5:64, 5:70, 5:79, 5:80, 5:81, 5:82, 7:134, 7:138, 7:139, 7:149, 7:160, 7:162, 7:163, 7:169, 9:30, 9:31, 9:34, 16:118, 17:4, 17:101, 20:85, 20:86, 20:87, 20:92, 58:8, 59:14
   • Nabi Musa as. dan nabi Khidir as.
    • Ikan sebagai tanda (tempat pertemuan) Musa as.: 18:61, 18:63
    • Kisah nabi Musa as. dan nabi Khidir as. dalam Al Quran: 18:60, 18:61, 18:62, 18:63, 18:64, 18:65, 18:66, 18:67, 18:68, 18:69, 18:70, 18:71, 18:72, 18:73, 18:74, 18:75, 18:76, 18:77, 18:78, 18:79, 18:80, 18:81, 18:82
    • Nabi Khidir as. merusak perahu: 18:71, 18:79
    • Nabi Khidir as. membunuh anak kecil: 18:74, 18:80
    • Nabi Khidir as. memperbaiki dinding rumah: 18:77, 18:82
    • Sebab kepergian Musa as. menemui nabi Khidir as.: 18:66
    • Ketinggian ilmu nabi Khidir as.: 18:66
   • Qarun
    • Kehinaan Qarun: 28:76, 28:78, 29:39
    • Harta kekayaaan Qarun: 28:76, 28:78, 28:79
    • Qarun ditenggelamkan ke dalam perut bumi: 28:81, 28:82, 29:40
   • Bani Israel beubah bentuk: 2:65, 5:60, 7:166
   • Anjuran untuk tidak mengikuti Yahudi: 1:7, 2:104, 2:108, 2:120, 2:145, 3:105, 5:51, 57:16, 58:9
   • Memerangi Yahudi hingga hari Kiamat: 17:5
   • Orang-orang kafir melaknat Bani Israel: 2:88, 4:46, 4:47, 4:52, 5:13, 5:60, 5:64, 5:78, 9:30
   • Permusuhan antara Yahudi dan Kristen: 2:113, 2:145, 5:14
  • Nabi Harun as.
   • Kenabian nabi Harun as. dalam Al Quran: 4:163, 6:84, 10:75, 10:87, 19:53, 21:48, 23:45, 25:35, 26:13, 28:34, 28:35, 37:114, 37:118, 37:119, 37:120, 37:122
   • Hikmah nabi Harun as.: 7:150, 20:94
  • Nabi Daud as.
   • Keutamaan nabi Daud as.: 21:79, 27:15, 34:10, 38:17, 38:18, 38:19, 38:20, 38:21, 38:24, 38:25, 38:26
   • Kenabian nabi Daud as.: 2:251, 6:84
   • Nabi Daud as. mengasuh anaknya dengan baik: 21:78, 21:79
   • Penyebutan kitab Zabur: 3:184, 4:163, 16:44, 17:55, 21:105
   • Kitab Zabur diturunkan kepada nabi Daud as.: 4:163, 17:55
   • Nabi Daud as. sebagai panutan orang bertaqwa: 38:17
   • Sengketa nabi Daud as. dalam Al Quran: 38:21, 38:22, 38:23, 38:24
   • Nabi Daud as. diuji: 38:24
   • Kekuatan perang nabi Daud as.: 2:251
   • Nabi Daud as. makan dari hasil keringat sendiri: 21:80, 34:13
   • Hikmah nabi Daud as.: 2:251, 38:20
   • Kerajaan nabi Daud as.: 2:251, 21:79, 34:10, 38:26
  • Nabi Sulaiman as.
   • Keutamaan nabi Sulaiman as.: 6:84, 27:15, 27:16, 27:17, 27:18, 27:19, 27:21, 27:36, 38:30, 38:39, 38:40
   • Kerajaan nabi Sulaiman as. yang besar: 21:81, 21:82, 27:16, 27:17, 27:18, 27:20, 27:21, 27:22, 27:23, 27:36, 27:37, 27:38, 27:39, 27:44, 34:12, 34:13, 38:31, 38:35, 38:36, 38:37, 38:38
   • Nabi Sulaiman as. berdakwah: 4:163, 27:25, 27:31, 27:44
   • Nabi Sulaiman as. menghakimi: 21:78, 21:79
   • Fitnah nabi Sulaiman as.: 38:32, 38:33, 38:34
   • Kisah nabi Sulaiman as. dengan Ratu Balqis: 27:28, 27:29, 27:30, 27:31, 27:34, 27:35, 27:36, 27:37, 27:38, 27:39, 27:40, 27:41, 27:42, 27:43, 27:44
   • Keterangan tentang kerajaan Saba’: 27:23, 34:15, 34:18
   • Nabi Sulaiman as. wafat: 34:14
  • Nabi Ilyas as.
   • Keutamaan nabi Ilyas as.: 6:85, 37:129, 37:130, 37:131, 37:132
   • Kenabian nabi Ilyas as.: 6:85, 37:123
   • Dakwah nabi Ilyas as.: 37:124, 37:125, 37:126
   • Pendustaan kaum nabi Ilyas as.: 37:127
  • Nabi Ilyasa’ as.: 6:86, 38:48
  • Nabi Yunus as.
   • Keutamaan nabi Yunus as.: 6:86, 21:88, 37:139, 37:143, 37:146, 68:49, 68:50
   • Dakwah nabi Yunus as.: 4:163, 37:147, 37:148
   • Yunus as. dan ikan besar: 21:87, 37:140, 37:141, 37:142, 37:144, 37:145, 68:48, 68:49
   • Keimanan kaum nabi Yunus as.: 10:98, 37:148
  • Nabi Zakaria as.
   • Keutamaan Nabi Zakaria as.: 6:85, 19:7, 21:90
   • Rahmat Allah atas Zakaria as.: 19:2, 19:7, 19:8
   • Nabi Zakaria as. memelihara Maryam (ibu nabi Isa as.): 3:37
   • Kisah nabi Zakaria as. dalam Al Quran
    • Nabi Zakaria as. memohon keturunan: 3:38, 19:3, 19:4, 19:5, 19:6, 21:89
    • Permohonan nabi Zakaria as. dikabulkan: 3:39, 19:7, 19:8, 19:9, 21:90
    • Nabi Zakaria as. menghindari percakapan: 3:41, 19:10, 19:11
  • Nabi Yahya as.
   • Keutamaan nabi Yahya as.: 6:85, 19:7, 19:12, 19:13, 19:14, 19:15
   • Kenabian nabi Yahya as.: 3:39, 6:85, 19:12
   • Beberapa keistimewaan nabi Yahya as.: 3:39, 19:13, 19:14
  • Nabi Isa as.
   • Keutamaan Maryam binti Imran: 3:37, 3:42, 3:43, 3:45, 5:75, 23:50, 66:12
   • Kesucian dan kehormatan Maryam: 3:47, 4:156, 19:20, 21:91, 66:12
   • keutamaan nabi Isa as.: 2:136, 3:45, 3:48, 4:163, 4:172, 6:85, 19:19, 19:21, 19:30, 19:31, 19:32, 19:33, 19:34, 23:50, 43:59, 43:63, 57:27
   • Kisah kandungan dan kelahiran nabi Isa as.: 3:45, 3:47, 3:59, 21:91, 66:12
   • Nabi Isa as. Kalimat Allah dan RahmatNya: 3:45, 4:171, 21:91
   • Nabi Isa as. berbicara ketika masih bayi: 3:46, 5:110, 19:29, 19:30, 19:31, 19:32, 19:33
   • Nabi Isa as. dibantu oleh Ruh al quds: 2:87, 2:253, 5:110
   • Kemunculan nabi Isa as. dan mukjizatnya: 3:46, 3:48, 3:49, 5:110
   • Sifat dan tabi’at nabi Isa as.: 3:45, 3:46
   • Nabi Isa as. diutus kepada Bani Israel: 3:49, 3:50, 5:46, 5:78, 5:110, 43:63, 43:64, 61:6, 61:14
   • Pengikut-pengikut nabi Isa as. meminta hidangan: 5:112, 5:113
   • Rencana pembunuhan Isa as. oleh Yahudi: 4:157
   • Nabi Isa as. diangkat ke langit: 3:55, 4:158
   • Nabi Isa as. akan turun di akhir zaman: 4:159
   • Nabi Isa as. dianggap tuhan oleh kaumnya: 5:17, 5:72, 5:77, 5:116, 9:31, 43:58, 43:65
   • Nabi Isa as. suci dari perbuatan kaumnya: 5:72, 5:75, 5:116, 5:117, 43:59
   • Anjuran tidak mengikuti orang-orang Kristen: 1:7, 2:120, 2:145, 3:105, 5:51, 57:16, 58:9
   • Kebencian orang Nasrani terhadap Yahudi: 2:113, 2:145, 5:14
   • Kitab Injil diturunkan kepada nabi Isa as.: 2:87, 2:253, 3:3, 5:46
   • Peyebutan kitab Injil: 3:3, 3:48, 3:65, 5:47, 5:66, 5:68, 5:110, 7:157, 9:111, 48:29, 57:27
  • Orang-orang shaleh yang diragukan kenabiaannya
   • Luqman
    • Keutamaan Luqman: 31:12
    • Nasihat Luqman kepada anaknya: 31:13, 31:16, 31:17, 31:18, 31:19
   • Zulqarnain: 18:83, 18:84, 18:85, 18:86, 18:87, 18:88, 18:89, 18:90, 18:91, 18:92, 18:93, 18:94, 18:95, 18:96, 18:97, 18:98
   • Khidir: 18:65, 18:66, 18:67, 18:68, 18:69, 18:70, 18:71, 18:72, 18:73, 18:74, 18:75, 18:76, 18:77, 18:78, 18:79, 18:80, 18:81, 18:82
  • Beberapa kejadian pada umat-umat terdahulu
   • Ashabul-Ukhdud: 85:4, 85:5, 85:6, 85:7, 85:8, 85:9
   • Ashabul-Kahfi: 18:9, 18:10, 18:11, 18:12, 18:13, 18:14, 18:15, 18:16, 18:17, 18:18, 18:19, 18:20, 18:21, 18:22, 18:25, 18:26
   • Tiga orang yang berbicara pada masa bayi: 3:46, 5:110
   • Kisah ‘Uzair: 2:259
  • Hikmah dari kisah umat-umat terdahulu: 2:66, 2:252, 2:258, 3:11, 3:112, 3:137, 3:140, 3:146, 5:27, 5:102, 6:6, 6:10, 6:11, 6:34, 6:42, 6:148, 7:4, 7:5, 7:64, 7:72, 7:78, 7:79, 7:84, 7:86, 7:92, 7:93, 7:94, 7:95, 7:100, 7:101, 7:103, 7:175, 7:176, 7:177, 8:52, 8:54, 9:69, 9:70, 10:13, 10:39, 10:73, 10:92, 10:102, 11:49, 11:89, 11:100, 11:101, 11:102, 11:103, 11:120, 12:7, 12:109, 12:111, 13:6, 13:30, 14:5, 14:9, 14:45, 15:4, 15:13, 15:75, 15:76, 15:77, 15:79, 15:90, 16:26, 16:33, 16:36, 16:63, 17:17, 17:77, 18:55, 18:59, 19:74, 19:98, 20:99, 20:128, 21:11, 21:44, 22:45, 22:46, 22:48, 23:30, 23:31, 23:42, 23:44, 24:34, 25:36, 25:37, 25:38, 25:39, 25:40, 26:69, 26:103, 26:105, 26:121, 26:123, 26:139, 26:158, 26:160, 26:171, 26:172, 26:173, 26:174, 26:176, 26:189, 26:190, 26:209, 27:14, 27:45, 27:51, 27:52, 27:58, 27:69, 28:3, 28:40, 28:43, 28:51, 28:58, 28:78, 28:81, 29:14, 29:15, 29:18, 29:20, 29:24, 29:28, 29:34, 29:35, 29:36, 29:37, 29:38, 29:40, 30:9, 30:42, 30:47, 32:26, 33:69, 34:19, 34:45, 35:26, 35:43, 35:44, 36:13, 36:31, 37:73, 37:137, 37:138, 38:3, 38:12, 38:13, 38:49, 39:25, 39:26, 39:50, 40:5, 40:21, 40:30, 40:31, 40:82, 41:13, 43:8, 43:25, 43:56, 44:37, 46:27, 47:10, 47:13, 50:12, 50:13, 50:14, 50:36, 50:37, 51:37, 53:50, 53:51, 53:52, 53:53, 53:54, 54:4, 54:5, 54:15, 54:32, 54:43, 54:51, 57:16, 58:5, 59:15, 60:4, 60:6, 61:14, 64:5, 65:8, 65:9, 65:10, 67:18, 69:12, 77:16, 77:17, 77:18, 79:26, 89:6, 89:7, 89:8, 89:9, 89:10, 89:11, 89:12

·  Tugas para Nabi

 • Menyeru kepada jalan Allah
  • Seruan para nabi untuk mengesakan Allah: 2:83, 2:91, 2:131, 2:132, 2:133, 2:135, 2:136, 2:137, 2:213, 3:51, 3:52, 3:64, 3:67, 3:68, 3:79, 3:80, 3:85, 3:95, 3:193, 4:125, 5:72, 5:117, 6:14, 6:56, 6:74, 6:79, 6:161, 7:59, 7:65, 7:70, 7:73, 7:85, 7:138, 7:140, 9:31, 10:104, 11:2, 11:26, 11:50, 11:61, 11:84, 12:37, 12:38, 12:39, 12:40, 12:108, 13:36, 14:35, 16:2, 16:36, 16:120, 16:123, 17:2, 19:35, 19:36, 20:14, 20:50, 20:90, 20:98, 21:24, 21:25, 21:52, 21:56, 21:66, 21:67, 21:92, 21:108, 22:26, 22:67, 23:23, 23:32, 23:52, 26:24, 26:26, 26:28, 26:77, 26:108, 26:110, 26:125, 26:126, 26:144, 26:150, 26:161, 26:162, 26:163, 26:177, 26:179, 26:184, 27:25, 27:26, 27:31, 27:44, 27:45, 27:91, 28:87, 28:88, 29:16, 29:36, 33:46, 37:86, 37:96, 37:125, 37:126, 38:5, 38:65, 39:11, 39:12, 39:14, 39:64, 40:28, 40:66, 41:14, 42:13, 43:27, 43:45, 43:64, 46:21, 51:51, 57:8, 60:4, 71:3, 74:5, 79:19, 98:5, 109:2
  • Cara berdakwah kepada Allah: 2:256, 2:258, 3:104, 3:110, 3:159, 4:63, 6:52, 6:69, 6:74, 6:90, 6:91, 6:108, 6:143, 6:144, 6:148, 6:149, 7:29, 7:59, 7:61, 7:65, 7:73, 7:74, 7:80, 7:81, 7:85, 7:104, 7:128, 7:199, 9:6, 9:122, 10:77, 10:84, 11:28, 11:29, 11:30, 11:31, 11:34, 11:50, 11:52, 11:88, 11:89, 12:108, 14:5, 14:6, 14:10, 15:94, 16:125, 18:2, 18:22, 18:28, 18:37, 18:38, 18:39, 18:40, 18:41, 19:42, 19:43, 19:44, 19:45, 20:27, 20:28, 20:29, 20:31, 20:32, 20:42, 20:44, 20:47, 20:53, 21:63, 21:66, 23:96, 25:56, 26:16, 26:24, 26:26, 26:28, 26:30, 26:70, 26:72, 26:73, 26:75, 26:76, 26:78, 26:79, 26:80, 26:106, 26:107, 26:108, 26:109, 26:110, 26:112, 26:113, 26:114, 26:124, 26:126, 26:131, 26:132, 26:133, 26:134, 26:135, 26:142, 26:143, 26:144, 26:145, 26:146, 26:147, 26:148, 26:149, 26:150, 26:161, 26:162, 26:163, 26:164, 26:165, 26:166, 26:168, 26:177, 26:178, 26:179, 26:180, 26:181, 26:182, 26:183, 26:184, 26:214, 26:215, 27:28, 27:46, 27:54, 27:55, 28:34, 28:37, 29:28, 29:29, 29:46, 33:48, 34:24, 34:25, 34:26, 34:46, 37:88, 40:29, 40:30, 40:31, 40:32, 40:33, 40:38, 41:33, 41:34, 42:7, 42:15, 43:89, 44:18, 45:18, 46:16, 53:29, 71:5, 71:8, 71:9, 71:10, 71:11, 71:12, 71:13, 71:14, 71:15, 71:16, 71:17, 71:18, 71:19, 71:20, 73:10, 79:17, 79:18, 79:19, 80:1, 80:3, 80:4, 80:8, 87:9, 88:21
  • Amar ma’ruf dan nahi munkar: 2:206, 3:21, 3:104, 3:110, 3:114, 4:114, 5:63, 5:79, 7:80, 7:81, 7:85, 7:86, 7:157, 7:164, 7:165, 7:199, 9:71, 9:112, 11:116, 15:69, 15:71, 16:90, 22:41, 31:17
  • Cobaan pada saat berdakwah: 2:87, 2:91, 2:212, 2:214, 2:217, 3:21, 3:54, 3:111, 3:120, 3:161, 3:166, 3:183, 3:184, 3:186, 3:195, 4:75, 4:100, 4:157, 5:41, 5:49, 5:57, 5:70, 5:110, 6:10, 6:25, 6:33, 6:34, 6:112, 7:60, 7:61, 7:66, 7:67, 7:77, 7:82, 7:88, 7:90, 7:109, 7:124, 7:127, 7:131, 8:30, 9:40, 9:61, 10:65, 10:76, 10:83, 11:12, 11:27, 11:32, 11:53, 11:54, 11:55, 11:62, 11:78, 11:88, 12:32, 12:33, 12:35, 12:42, 14:9, 14:13, 15:6, 15:11, 15:68, 15:80, 15:90, 15:95, 15:97, 16:101, 16:126, 16:127, 17:60, 17:73, 20:40, 20:45, 20:68, 20:72, 21:3, 21:5, 22:40, 22:42, 22:43, 22:44, 22:68, 23:24, 23:25, 23:33, 23:34, 23:38, 23:70, 23:110, 25:4, 25:5, 25:7, 25:8, 25:9, 25:20, 25:31, 25:41, 25:42, 25:52, 26:14, 26:27, 26:29, 26:34, 26:35, 26:105, 26:111, 26:112, 26:116, 26:117, 26:136, 26:141, 26:153, 26:154, 26:160, 26:167, 26:169, 26:176, 26:185, 26:186, 26:187, 27:13, 27:47, 27:49, 27:56, 27:70, 28:36, 28:48, 29:24, 29:29, 34:43, 34:45, 35:4, 35:25, 36:14, 36:15, 36:18, 36:30, 36:69, 37:36, 37:97, 38:4, 38:6, 38:7, 38:14, 40:5, 40:24, 40:25, 40:26, 40:28, 40:37, 43:7, 43:30, 43:52, 43:53, 44:14, 46:8, 46:22, 50:12, 50:13, 50:14, 51:39, 51:52, 52:30, 52:33, 54:2, 54:9, 54:18, 54:23, 54:24, 54:25, 54:33, 59:8, 60:1, 61:5, 68:2, 68:51, 69:41, 69:42, 72:19, 81:22, 83:29, 83:30, 83:31, 83:32, 83:33, 85:8, 91:14, 96:10, 96:11, 96:12, 108:3, 111:4
  • Pergulatan antara kebenaran dan kebatilan: 2:36, 2:250, 2:251, 2:253, 3:13, 3:55, 3:69, 3:100, 3:140, 3:146, 4:76, 4:84, 4:89, 4:101, 4:104, 4:141, 5:56, 5:82, 6:34, 6:112, 6:113, 6:116, 6:121, 6:123, 6:135, 6:150, 7:88, 7:89, 7:90, 7:118, 8:6, 8:7, 8:8, 8:36, 9:5, 9:32, 9:109, 10:82, 11:38, 11:39, 11:54, 11:55, 11:118, 13:17, 17:6, 17:81, 18:20, 20:123, 21:18, 22:19, 25:52, 27:37, 27:45, 34:49, 48:22, 48:23, 60:2, 60:4, 61:8, 85:8
  • Tugas rasul hanya menyampaikan: 2:119, 2:272, 3:20, 4:80, 5:67, 5:92, 5:99, 6:52, 6:66, 6:69, 6:90, 6:104, 6:107, 7:62, 7:63, 7:68, 7:79, 10:42, 10:43, 10:99, 10:108, 11:12, 11:57, 11:86, 13:7, 13:40, 15:94, 16:35, 16:82, 17:54, 18:6, 18:29, 21:109, 22:67, 24:54, 25:43, 25:56, 26:3, 26:115, 26:208, 26:214, 26:216, 27:92, 28:56, 29:18, 30:52, 30:53, 33:39, 35:23, 36:17, 39:41, 42:6, 42:48, 43:40, 46:23, 50:45, 51:54, 51:55, 52:29, 64:12, 67:26, 72:23, 72:28, 80:7, 88:21, 88:22
 • Para nabi menyampaikan kabar gembira dan peringatan: 2:6, 2:25, 2:119, 2:213, 3:50, 3:164, 3:194, 4:165, 5:19, 5:67, 6:19, 6:48, 6:51, 6:90, 6:92, 6:130, 6:147, 7:2, 7:62, 7:63, 7:69, 7:73, 7:79, 7:86, 7:93, 7:184, 7:188, 10:2, 10:87, 11:2, 11:12, 11:25, 11:26, 12:110, 13:7, 13:30, 14:44, 14:52, 15:49, 15:50, 15:89, 16:2, 16:63, 16:89, 17:15, 17:105, 18:2, 18:4, 18:56, 19:97, 21:45, 22:49, 25:56, 26:115, 26:135, 26:194, 26:208, 26:214, 27:92, 28:46, 29:50, 32:3, 33:39, 33:45, 33:47, 34:28, 34:34, 34:46, 35:18, 35:23, 35:24, 35:37, 36:6, 36:10, 36:11, 37:72, 38:4, 38:65, 38:70, 39:17, 39:71, 40:15, 40:18, 41:4, 41:13, 42:7, 43:23, 44:3, 46:9, 46:21, 48:8, 50:2, 51:50, 51:51, 53:56, 54:16, 54:18, 54:21, 54:23, 54:30, 54:36, 54:41, 61:13, 67:8, 67:9, 67:26, 71:1, 71:2, 74:2, 79:45, 92:14
 • Bimbingan para nabi terhadap kaumnya: 2:213, 6:90, 6:143, 6:144, 6:145, 6:148, 6:149, 6:164, 7:29, 7:69, 7:128