Tag Archives: membantu

Membantu Kawan

1 Mei

Riyadhush shalihin, Imam Nawawi,
Akhlak dan Tuntunan Kaum Muslimin

Dalam bab ini ada beberapa Hadis yang banyak sekali dan sudah terdahulu uraiannya, seperti Hadis – yang artinya: “Dan Allah itu selalu memberikan pertolongan kepada hambaNya, selama hamba itu memberikan pertolongan kepada saudaranya,” – dan juga seperti Hadis – yang artinya: “Setiap perbuatan baik itu adalah sedekah,” – dan Iain-lain Hadis yang menyerupainya.

Dari Abu Said al-Khudri r.a., katanya: “Pada suatu ketika ;kita sedang bepergian, tiba-tiba datanglah seorang lelaki yang naik di atas kendaraannya,lalu ia menolehkan pandangannya kesebelah kanan dan kiri. Kemudian Rasulullah s.a.w. bersabda: “Barangsiapa yang kelebihan kendaraan, maka hendaklah mempereratkan persaudaraan kepada orang yang tidak mempunyai kendaraan dan barangsiapa yang mempunyai kelebihan bekal, maka hendaklah ra mempereratkan persaudaraan kepada orang yang tidak mempunyai bekal lagi.” Selanjutnya beliau s.a.w. menyebutkan berbagai macam harta sekehendak yang beliau sebutkan, sehingga kita semua meyakinkan bahwasanya siapapun juga di kalangan kita itu tidak mempunyai hak terhadap apa-apa yang sudah kelebihan dari yang diperlukan. (Riwayat Muslim)

Dari Jabir r.a. dari Rasulullah s.a.w. bahwasanya beliau sa.w. hendak berangkat berperang, lalu bersabda: “Hai sekalian kaum Muhajirin dan Anshar, sesungguhnya di antara saudara-saudaramu ini ada suatu kaum yang mereka itu tidak mempunyai harta dan pula tidak mempunyai keluarga, maka dari itu Seseorang di antara engkau semua hendaklah menggabungkan pada dirinya dua orang atau tiga orang lagi – maksudnya yang tidak mampu itu diberi segala pembiayaannya dalam peperangan. Maka tiada seorangpun dari kita yang mempunyai kendaraan yang dapat digunakan untuk membawanya – yakni untuk kenaikannya dalam perjalanan, melainkan sama gilirannya seperti giliran yang lain – jadi kalau yang mempunyai kendaraan itu naik selama sejam, maka orang miskin yang digabungkan itupun dapat menaiki selama sejam pula. Jabir berkata: “Saya menggabungkan pada diriku sebanyak dua atau tiga orang. Jadi gilirannya naik untaku tiada lain kecuali sama antara giliran yang satu dengan orang lain. (Riwayat Abu Dawud)

Dari Jabir r.a. pula, katanya: “Rasulullah s.a.w. selalu membelakang di waktu dalam perjalanan, maka beliau membimbing orang yang lemah dan menaikkan di belakangnya – dalam kendaraan yang dinaikinya, juga mendoakan padanya.” Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan isnad hasan.

&

Memberikan Senyuman dan Membantu Saudara Seiman

9 Mar

Memberikan Senyuman dan Membantu Saudara Seiman
Ukhuwah Islamiyah; Merajut Benang Ukhuwah Islamiyyah;
DR. Abdul Halim Mahmud

Imam at-Tirmidzi meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Dzar ra. ia berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Amar ma’ruf nahi munkar yang engkau lakukan juga sedekah. Engkau menunjuki seseorang yang tersesat di suatu tempat juga merupakan sedekah bagimu. Jika engkau menyingkirkan batu, duri dan tulang dari jalan juga merupakan sedekah bagimu.”

Imam at-Tirmidzi meriwayatkan dengan sanadnya dari Jabir bin Abdullah ra. ia berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Setiap kebaikan adalah sedekah, dan di antara kebaikan itu adalah: engkau menjumpai saudaramu dengan wajah berseri.”

Imam Muslim meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Dzar ra. ia berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Janganlah engkau meremehkan kebaikan sekecil apapun, sekalipun sekedar wajah berseri yang kau berikan ketika berjumpa saudaramu.”

Dailami meriwayatkan dengan sanadnya dari Anas ra., ia berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Ada empat hak kaum muslimin yang harus kau tunaikan: engkau menolong di antara mereka yang berbuat dosa, mendoakan untuk mereka yang bepergian, dan mencintai mereka yang bertaubat.”

Abdullah bin Umar ra. berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Orang muslim adalah orang yang tetangganya selamat dari gangguan lidah dan tangannya.”

&