Tag Archives: Pagi

Doa Selamat Dibaca Pada Pagi dan Sore Hari

4 Jan

Kumpulan Doa Sehari-hari
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia

doa selamat dari marabahaya 1 doa selamat dari marabahaya 2 doa selamat dari marabahaya 3 doa selamat dari marabahaya 4 doa selamat dari marabahaya 5 doa selamat dari marabahaya 6 doa selamat dari marabahaya 7 doa selamat dari marabahaya 8 doa selamat dari marabahaya 9 doa selamat dari marabahaya 10 doa selamat dari marabahaya 11

Dzikir pagi dan petang

1 Jan

Kumpulan Doa dalam Al-Qur’an dan Hadits;
Said bin Ali Al-Qahthani

dzikir pagi dan petang 1 dzikir pagi dan petang 2 dzikir pagi dan petang 3 dzikir pagi dan petang 4 dzikir pagi dan petang 5 dzikir pagi dan petang 6 dzikir pagi dan petang 7 dzikir pagi dan petang 8dzikir pagi dan petang 9 dzikir pagi dan petang 10 dzikir pagi dan petang 11 dzikir pagi dan petang 12

Do’a Menyambut Datangnya Pagi

21 Apr

Kumpulan Doa Sehari-hari
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia

Do’a Menyambut Datangnya Pagi

 

 

&

Percakapan Bahasa Arab 15: Pagi Hari Libur

12 Agu

60 CONTOH PERCAKAPAN DALAM BAHASA ARAB
Mumtaz Production

15j

Dzikir Pada Waktu Pagi dan Sore

21 Jun

Riyadhush Shalihin; Imam Nawawi; al-Qur’an- hadits

Firman Allah: “Dan sebutlah (Nama) Rabb-mu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara, di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai.” (al-A’raaf: 205)

Firman Allah: “dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya.” (ThaaHaa: 130)

Firman Allah: “dan bertasbihlah seraya memuji Rabbmu pada waktu petang dan pagi.” (al-Mu’min: 55)

Firman Allah: “Bertasbihlah kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya, pada waktu pagi dan petang, laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak [pula] oleh jual beli dari mengingat Allah.” (an-Nuur: 36-37)

Firman Allah: “Sesungguhnya Kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia [Daud] di waktu petang dan pagi.” (Shaad: 18)

Dari Abu Hurairah ra. ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Barangsiapa pada waktu pagi dan sore membaca: subhaanallaaHi wabihamdiHi seratus kali, maka kelak pada hari kiamat tidak ada seorang pun yang lebih utama daripadanya kecuali orang yang membaca seperti yang dibacanya itu, atau orang yang membacanya lebih dari seratus kali.” (HR Muslim)

Dari Abu Hurairah ra. ia berkata: Ada seseorang yang datang kepada Nabi saw. dan berkata: “Wahai Rasulallah, tadi malam saya disengat kalajengking.” Kemudian beliau bersabda: “Kalau sekiranya pada waktu sore kamu membaca: a-‘uudzu bikalimaatillaaHit taammaati min syarri maa khalaqa (Saya berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan apa yang diciptakan-Nya) niscaya kamu tidak akan diganggu oleh makhluk-Nya yang jahat.” (HR Muslim)

Dari Abu Hurairah ra. bahwa Nabi saw. di waktu pagi membaca: “AllaaHumma bika ashbahnaa, wa bika amsainaa, wa bika nahyan, wa bika namuutu, wa ilaikan nusyuur (ya Allah, atas Engkau saya berada pada waktu pagi, atas Engkau saya berada di waktu sore, atas Engkau saya hidup, atas Engkau saya mati, dan hanya kepada-Mu saya kembali).
Dan apabila waktu sore beliau membaca: AllaaHumma bika amsainaa, wa bika nahyaa, wa bika namuutu, wa ilaikan nusyuur (Ya Allah, Atas Engkau saya berada di waktu sore, atas Engkau saya hidup, atas Engkau saya mati, dan hanya kepada Engkau saya kembali).” (HR Abu Dawud dan Turmudzi)

Dari Abu Hurairah ra. dari Abu Bakar ash-Shiddiq ra. ia berkata: “Wahai Rasulallah, ajarkanlah kepada saya beberapa kalimat yang harus saya baca pada waktu pagi dan sore.” Beliau bersabda: “Bacalah: AllaaHumma faathiras samaawaati wal ardli, ‘aalimul ghaibi wasysyaHaadaH, rabba kulli syai-in wa maliikaHu, asyHadu-allaa ilaaHa illaa anta, a-‘uudzubika min syarri nafsii wa syarrisy syaithaani wa syirkiHi (Ya Allah Dzat yang menciptakan langit dan bumi, Dzat yang mengetahui yang ghaib dan yang terang. Tuhan pemilik segala sesuatu, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau, saya berlindung dari diri kepada-Mu dari kejahatan diriku dan kejahatan setan dan sekutunya). Beliau bersabda: “Bacalah kalimat-kalimat tersebut apabila kamu berada di waktu pagi, sore dan apabila kamu akan tidur.” (HR Abu Dawud dan Turmudzi)

Dari Abdullah bin Khubaib ra. ia berkata: Rasulullah saw. bersabda kepada saya: “Bacalah: Qul HuwallaaHu ahad serta Qul a-‘uudzu birabbil falaq dan Qul a-‘uudzu birabbin naas tiga kali apabila kamu memasuki waktu sore dan memasuki waktu pagi, niscaya kamu akan terjaga dari segala kejahatan.” (HR Abu Dawud dan Turmudzi)

Dari Utsman bin Affan ra. ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Seseorang apabila memasuki waktu pagi dan sore lalu membaca: BismillaaHil ladzii laa ya-dlurru ma-‘as miHii syai-un fil ardli wa laa fis samaa-i wa Huwas samii-‘ul ‘aliim (dengan nama Allah Dzat yang tidak akan berbahaya dengan asma-Nya segala sesuatu yang ada di bumi dan di langit, Dia adalah Dzat Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui) sebanyak tiga kali, maka ia tidak akan ditimpa oleh suatu kejahatan.” (HR Abu Dawud dan Turmudzi)