Sirah Nabawiyah


DR.Muhammad Sa’id Ramadhan Al-Buthy; Sirah Nabawiyah; analisis Ilmiah Mahajiah Sejarah Pergerakan Islam di Masa Rasulullah saw.

ramadhan albuthy sirah nabi 2

BAGIAN PERTAMA

Muqadimah
PENTINGNYA SIRAH NABAWIYAH UNTUK MEMAHAMI ISLAM
SUMBER-SUMBER SIRAH NABAWIYAH
Pertama: Kitabullah (Al-Qur’an)
Kedua: Sunnah Nabawiyah yang shahih
Ketika: kitab-kitab sirah
RAHASIA DIPILIHNYA JAZIRAH ARABIA SEBAGAI TEMPAT KELAHIRAN DAN PERTUMBUHAN ISLAM
MUHAMMAD SAW. PENUTUP PARA NABI, HUBUNGAN DAKWAHNYA DENGAN DAKWAH-DAKWAH SAMAWIYAH TERDAHULU
JAHILIYAH DAN SISA-SISA HANIFIYAH

BAGIAN KEDUA

Sejak kelahiran ningga kenabian
NASAB, KELAHIRAN, DAN PENYUSUAN NABI MUHAMMAD SAW.
Beberapa ibrah
PERJALANAN RASULULLAH SAW. YANG PERTAMA KE SYAM DAN USAHANYA MENCARI RIZKY
Beberapa ibrah
PERNIAGAAN RASULULLAH SAW. DENGAN HARTA KHADIJAH DAN PERNIKAHANNYA
Beberapa ibrah
KEIKUTSERTAAN NABI MUHAMMAD SAW. DALAM MEMBANGUN KA’BAH
Beberapa ibrah
MENYENDIRI (IKHTILA’) DI GUA HIRA’
Beberapa ibrah
PERMULAAN WAHYU
Beberapa ibrah

BAGIAN KETIGA

Sejak kenabian hingga hijrah
BEBERAPA TAHAPAN DAKWAH ISLAMIYAH DALAM KEHIDUPAN RASULULLAH SAW.
DAKWAH SECARA RAHASIA (SIRRIYATUD DAKWAH)
Beberapa ibrah
1. Sebab sirriyah pada permulaan dakwah Rasulullah saw.
2. Orang-orang yang pertama masuk Islam dan hikmahnya
DAKWAH SECARA TERANG-TERANGAN (JAHRIYATUD DAKWAH)
Beberapa ibrah
PENYIKSAAN
Beberapa ibrah
SIASAT PERUNDINGAN
Beberapa ibrah
PEMBOIKOTAN EKONOMI
Beberapa ibrah
HIJRAH PERTAMA DALAM ISLAM
Beberapa ibrah
UTUSAN PERTAMA MENEMUI RASULULLAH SAW.
Beberapa ibrah
TAHUN BERDUKA CITA (‘AMUL HUZNI)
Beberapa ibrah
HIJRAH RASULULLAH SAW. KE THA’IF
Beberapa ibrah
MUKJIZAT ISRA’ MI’RAJ
Beberapa ibrah
NABI SAW MENDATANGI KABILAH-KABILAH DAN PERMULAAN KAUM ANSHAR MENGANUT ISLAM
BAIAT AQABAH PERTAMA
Beberapa ibrah
BAIAT AQABAH KEDUA
Beberapa ibrah
Penjelasan umum tentang jihad dan persyaratannya
NABI SAW MENGIZINKAN PARA SHAHABATNYA HIJRAH KE MADINAH
Beberapa ibrah
HIJRAH RASULULLAH SAW.
TIBA DI QUBA’
DI RUMAH ABU AYYUB
Beberapa ibrah

BAGIAN KEEMPAT

Asas masyarakat baru
ASAS PERTAMA: PEMBINAAN MASJID
Beberapa ibrah
1. Urgensi masjid dalam masyarakat dan negara Islam
2. Hukum perlakuan terhadap anak kecil dan anak yatim belum dewasa
3. Pembolehan pemindahan kuburan usang dan menjadikannya sebagai masjid
4. Hukum memugar masjid, menghias, dan mengukir dindingnya
ASAS KEDUA: UKHUWAH SESAMA KAUM MUSLIMIN
Beberapa ibrah
ASAS KETIGA: PERJANJIAN ANTARA KAUM MUSLIMIN DAN ORANG-ORANG DI LUAR ISLAM
Beberapa ibrah

BAGIAN KELIMA

Periode perang membela diri
MUKADIMAH
PEPERANGAN PERTAMA YANG DILAKUKAN OLEH RASULULLAH SAW
PERANG BADAR AL-KUBRA
Beberapa ibrah
Pertama: tawanan dan ijtihad Rasulullah saw.
Kedua: perang dan pampasan
BANU QAINUQA’: PENGKHIANATAN PERTAMA KAUM YAHUDI TERHADAP KAUM MUSLIMIN
Beberapa ibrah
PERANG UHUD
Beberapa ibrah
TRAGEDI AR-RAJI’ DAN BI’RU MA’UNAH
Pertama: tragedi ar-Raji’ pada tahun ketiga
Kedua: tragedi Bi’ru Ma’unah pada tahun keempat
Beberapa ibrah
PENGUSIRAN ORANG-ORANG YAHUDI BANI NADHIR
Beberapa ibrah
PERANG DZATUR RIQA’
Beberapa ibrah
PERANG BANI MUSTHALIQ (MURAISI)
BERITA BOHONG (HADITSUL IFKI)
Beberapa ibrah
PERANG KHANDAQ
Beberapa ibrah
PERANG BANU QURAIDHAH
Beberapa ibrah
Pertama: boleh memerangi orang yang melanggar perjanjian
Kedua: boleh bertahkim dalam memutuskan perkara kaum muslimin
Ketiga: boleh berijtihad dalam masalah furu’ dan kemestian terjadinya perbedaan pendapat
Keempat: keyakinan kaum Yahudi terhadap kenabian Muhammad saw.
Kelima: Hukum berdiri karena menghormati orang yang datang
Keenam: keutamaan Sa’ad bin Mu’adz

BAGIAN KEENAM
Fathu Makkah
PERDAMAIAN HUDAIBIYAH
BAI’ATUR RIDWAN
Beberapa ibrah
Hikmah dari perdamaian Hudaibiyah
Hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah ini
1. Meminta bantuan kepada non-muslim bukan dalam keadaan perang
2. Tabiat syura dalam Islam
3. Tabarruk dengan bekas pakai Nabi saw.
4. Hukum berdiri kepada orang yang duduk
5. Disyariatkan Perjanjian Damai antara Kaum Muslimin dan Musuh mereka
6. Perjanjian damai harus dibatasi jangka waktunya
7. Syarat dalam mengadakan perjanjian damai
8. Hukum ishhar (membatalkan) penundaan Haji dan umrah
PERANG KHAIBAR
Kedatangan Ja’far bin Abu Thalib dari Habasyah
Beberapa ibrah Perang Khaibar
1. Boleh menyerang orang yang telah memperoleh Dakwah Islam dan hakekatnya, tanpa peringatan terlebih dahulu atau dakwah lagi
2. Pembagian ghanimah berdasarkan hadits yang disebut disini
3. Boleh memberikan ghanimah kepada orang yang tidak ikut berperang, tetapi hadir ke tempat peperangan
4. Disyariatkannya ‘Aqdul Musaqat
5. Boleh mencium dan merangkul orang yang baru datang
6. Haramnya riba kelebihan dalam pertukaran makanan (pokok)
PEMBERANGKATAN SYARIAH KE BERBAGAI KABILAH DAN PENGIRIMAN SURAT KEPADA PARA RAJA
Beberapa ibrah
1. Rambu-rambu periode baru
2. Hikmah disyariatkannya periode ini
Umrah qadla’
Beberapa ibrah
PERANG MU’TAH
Beberapa ibrah
PENAKLUKAN KOTA MAKKAH (FATHU MAKKAH)
Beberapa ibrah
Pertama: hal yang berkaitan dengan perjanjian damai dan pelanggarannya
Kedua: Hathib bin Abi Balta’ah dan hal yang berkaitan dengan tindakannya
Ketiga: Abu Sufyan dan sikap Rasulullah saw. terhadapnya
Keempat: renungan tentang cara Rasulullah saw. memasuki Makkah
Kelima: hukum-hukum yang khusus berkaitan dengan tanah suci Makkah
1. Larangan berperang di dalamnya
2. Larangan berburu di dalamnya
3. Larangan menebang pepohonannya
4. Wajib berihram pada waktu memasukinya
5. Haram mengizinkan non muslim tinggal di dalamnya
6. Renungan tentang apa yang dilakukan nabi saw di Ka’bah
a. Shalat di dalam Ka’bah
b. Hukum membuat gambar (lukisan) dan memasangnya
c. Pemegang kunci Ka’bah
d. Penhancuran berhala
Keenam: renungan tentang Pidato Nabi saw. pada hari penaklukkan
Ketujuh: baiat kaum wanita dan hukum-hukum yang berkaitan dengannya
Kedelapan: apakah Makkah ditaklukkan secara damai atau degan kekuatan?
PERANG HUNAIN
Pampasan perang dan aturan pembagiannya
Beberapa ibrah
Pertama: menyebar intel ke dalam barisan lawan untuk mengetahui ihwal mereka
Kedua: imam boleh meminjam senjata kaum musyrikin untuk memerangi musuh kaum Muslimin
Ketiga: keberanian Rasulullah saw. dalam peperangan
Keempat: kepergian wanita untuk melakukan jihad bersama kaum lelaki
Kelima: larangan membunuh wanita, anak-anak, dan budak dalam jihad
Keenam: hukum mengambil benda yang melekat pada musuh yang terbunuh
Ketujuh: jihad tidak berarti iri hati terhadap kaum kafir
Kedelapan: kapan seorang prajurit berhak memiliki ghanimah
Kesembilan: kebijaksanaan Islam tentang orang-orang mualaf
Kesepuluh: keutamaan kaum Anshar dan kecintaan Nabi saw. kepada mereka
PERANG TABUK
PERKARA ORANG-ORANG YANG TIDAK IKUT BERPERANG
Beberapa ibrah
Pertama: Catatan sekitar peperangan ini
Kedua: beberapa ibrah dan hukum
1. Urgensi jihad dengan harta
2. Hadits tentang Abu Bakar dan Bid’ah tambahannya
3. Orang-orang munafik: tabiat mereka dan sejauh mana bahaya mereka terhadap Islam
4. Jizyah dan Ahli Kitab
ABU BAKAR MEMIMPIN JAMAAH HAJI KE 9 HIJRIYAH
Beberapa ibrah
1. Orang-orang musyrik dan tradisi mereka dalam haji
2. Berakhirnya perjanjian dan diumumkannya peperangan
3. Penegasan tentang hakekat makna jihad
MASJID DHIRAR
Beberapa ibrah
UTUSAN TSAQIF MENYATAKAN MASUK ISLAM
Para utusan Arab berduyun-duyun menyatakan diri masuk Islam
Beberapa ibrah
Pertama: boleh menempatkan orang musyrik di dalam masjid jika diharapkan keislamannya
Kedua: Perlaukan yang baik terhadap utusan dan orang-orang yang meminta keamanan
Ketiga: orang yang berhak memegang kepemimpinan adalah orang yang paling mengerti al-Qur’an
Keempat: kewajiban menghancurkan berhala
BERITA MASUK ISLAMNYA ADI BIN HATIM
Beberapa ibrah
NABI MUHAMMAD SAW. MENGUTUS PARA UTUSAN UNTUK MENGAJARKAN ISLAM
Beberapa ibrah
HAJI WADA’ BESERTA KHUTBAHNYA
Beberapa ibrah
Pertama: bilangan haji Rasulullah saw. dan waktu disyariatkannya Haji
Kedua: makna agung dari Haji Rasulullah saw.
Ketiga: renungan tentang Khotbah Wada’
PENGIRIMAN USAMAH BIN ZAID KE BALQA’
Rasulullah saw. sakit
RASULULLAH SAW. DAN SAKARATUL MAUT
Beberapa ibrah
1. Tidak ada pengutamaan dalam hukum Islam kecuali dengan amal shaleh
2. Disyariatkannya jampi-jampi
3. Beberapa keutamaan Abu Bakar ra.
4. Larangan menjadikan kuburan sebagai masjid
5. Perasaan Nabi saw. ketika mengalami sakaratul maut

PENUTUP
SEBAGIAN SIFAT NABI SAW. DAN KEUTAMAAN ZIARAH KE MASJID DAN KUBURANNYA
SEJARAH SINGKAT KHILAFAH RASYIDAH
KHALIFAH ABU BAKAR ASH-SHIDDIQ
Hal-hal penting yang dilakukan Abu Bakar selama menjadi khalifah
Abu Bakar ra. wafat
Wasiatnya tentang khalifah Umar
Surat wasiat (Kitabul ‘Ahdi) kepada Umar
Beberapa ibrah
KHALIFAH IBNUL KHATHTHAB
Wabah tha’un
Terbunuhnya khalifah Umar ra.
Umar menunjuk salan seorang dari Ahli Syura
Beberapa ibrah
KHALIFAH UTSMAN BIN AFFAN
Awal fitnah dan pembunuhan Utsman
Pembaiatan Ali dan mencari pembunuh Utsman
Beberapa ibrah
KHALIFAH ALI BIN ABU THALIB RA
Menuntut pembelaan untuk Utsman dan Perang Unta
Musalah Mua’wiyah dan Perang Shiffin
Masalah Khawarij dan Terbunuhnya Ali
Beberapa ibrah

2 Tanggapan ke “Sirah Nabawiyah”

  1. kholis 18 April 2015 pada 20.01 #

    ada yang bentuk pdf gak

  2. Ali 15 April 2018 pada 12.41 #

    Saya mau pesan gimana caranyajip

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: